poniedziałek, 29 Maj 2017
 
 
PDF Drukuj Email
poniedziałek, 23 stycznia 2017 14:24

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LNIANO z dnia 23 stycznia 2017 r. o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.),informuję


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu

pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023”.
 

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 48 ust. 1 i 2 ww. ustawy, Wójt Gminy Lniano wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy
z wnioskiem z dnia 16.12.2016 r. o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023”.

Zgodnie z art. 46 pkt  2, art. 47 oraz art. 50 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymagane jest dla projektów polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyko, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystania terenu, opracowanych lub przyjmowanych przez organ administracji, wyznaczających ramy dla późniejszych realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także projektów dokumentów innych niż ww.  oraz w przypadku wprowadzenia zmian do już przyjętych dokumentów.
Państwowy Wojewódzkie Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy uzgodnił odstąpienie od wymogu przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023” (znak pisma: NNZ.9022.1.703.2016 z dnia 09.01.2017 r.).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023” (znak pisma: WOO.410.601.2016.KB z dnia 02.01.2017 r.).
Po przeanalizowaniu projektu dokumentu i wniosku o odstąpienie, biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy, a mianowicie charakter działań przewidzianych w ramach rozpatrywanego projektu, rodzaj i skalę potencjalnego oddziaływania na środowisko, cechy obszaru objętego oddziaływaniem  na środowisko dotyczące terenu w granicach jednej Gminy, organy uznały, iż realizacja założeń Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023 nie powinna znacząco oddziaływać na środowisko, w związku z czym nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W związku z powyższym oba organy uzgadniające, tj. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy i Państwowy Wojewódzkie Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, uzgodniły odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023”.
Biorą pod uwagę powyższe stwierdzono, że w wyniku realizacji założeń określonych
w projekcie dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023”, nie zachodzi konieczność przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023” zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lniano, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lnianie.

plik_do_pobrania (182kB) pdf

Uzgodnienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy

Uzgodnienie PWIS w Bydgoszczy.pdf (185kB) pdf

Uzgodnienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Uzgodnienie RDOŚ w Bydgoszczy.pdf (351kB) pdf