poniedziałek, 29 Maj 2017
 
 
PDF Drukuj Email
czwartek, 16 lutego 2017 14:08

Ogłoszenie

 

Urząd Gminy w Lnianie informuje, że w dniu 27 lutego 2017 roku (poniedziałek)

o godz. 13 – tej w świetlicy wiejskiej w Lnianie  odbędzie się XXI sesja Rady Gminy Lniano

 

Porządek XXI sesji Rady Gminy Lniano obejmuje:

Więcej

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zapoznanie z porządkiem.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Uhonorowanie osób, którym przyznano tytuł „Społecznika Roku Gminy Lniano”.

5.      Wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe w 2016 roku.

6.      Sprawozdanie z realizacji „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok”.

7.      Sprawozdanie z realizacji „Programu przeciwdziałania narkomanii na 2016 rok”.

8.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę,

b)      ustalenia opłat  za odprowadzanie ścieków do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Lnianku,

c)      zmian w budżecie Gminy Lniano na 2017 rok,

d)     projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego,

e)      tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i nauczyciela wspomagającego realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lniano.

f)       określenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Lniano,

g)      określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Lniano,

h)      przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016-2023,

i)        przyjęcia „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Lniano na lata 2017-2022”,

j)        zmiany uchwały Nr IX/69/2011 Rady Gminy Lniano z dnia 7 września 2011 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnych położonych w miejscowościach: Ostrowite, Mszano, Lubodzież, Jeziorki, Brzemiona i Mukrz w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

k)      uchylenia uchwały Nr VII/92/2015 Rady Gminy Lniano z dnia 14 września 2015 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Lubodzież,

l)        wydzierżawienia nieruchomości komunalnych stanowiących własność gminy położonych w miejscowościach: Brzemiona, Lubodzież i Błądzim na okres do 10 lat.

9.      Rozpatrzenie korespondencji wpływającej do Rady Gminy Lniano.

10.  Informacja wójta o działalności w okresie miedzy sesjami Rady.

11.  Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na poprzedniej sesji.

12.  Zgłaszanie interpelacji.

13.  Wolne wnioski.

14.  Zakończenie sesji.