Lniano,2021-10-11

 

Ogłoszenie

W dniu 25 października o godz.12. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy Lniano.

Porządek XXXIII sesji Rady Gminy Lniano obejmuje:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zapoznanie z porządkiem.

3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.

4. Informacja organu prowadzącego Gminy Lniano o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021 wraz z wynikami egzaminu ósmoklasisty w 2021 r.:

– podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia informacji ze stanu realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2020/2021.

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Lniano na 2021 rok,

b) określenia stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok,

c) zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,

d) przyjęcia rocznego programu współpracy organów Gminy Lniano z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok,

e) ustalenia stawek opłat za zajecie pasa drogowego,

f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lniano w części obrębów Błądzim, Jeziorki, Siemkowo, Wętfie, Lubodzież, Zalesie Szlacheckie,

g) niewyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lniano działek o numerach 365/9 i 365/19 arkusz mapy 2 obręb ewidencyjny Lniano stanowiących własność osób fizycznych,

h) niewyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lniano działek o numerach 577/1, 577/5, 577/6 w Błądzimiu stanowiących własność osoby fizycznej,

i) niewyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lniano działek o numerach 201/6, 201/9, 201/12, 201/13 w Błądzimiu stanowiących własność osoby fizycznej,

j) niewyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Lniano działek o numerach 1/24 (ark. 5), 24/34, 24/41, 24/45, 24/46, 24/53 obręb ewidencyjny Ostrowite stanowiących własność osób fizycznych.

6. Informacja wójta o działalności w okresie między sesjami.

7. Wolne wnioski.

8. Zakończenie sesji.