Urząd Gminy Lniano zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej lniano.pl

Data publikacji strony internetowej: 02.01.2012 r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie sporządzono dnia: 11.02.2020 r..
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • wersję kontrastową,
  • możliwość zmiany rozmiaru tekstu,
  • wyróżnienie odnośników

Kontakt

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Paweł Nowicki, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 52 33 23 753. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna:

Wstęp na teren Urzędu Gminy w Lnianie możliwy jest schodami z poziomu chodnika od ul. Wyzwolenia - od frontu budynku (wejściem głównym) oraz schodami z poziomu chodnika od ul. Wyzwolenia - od strony budynku GBP  (wejściem bocznym).

Istnieje możliwość podjazdu samochodem z boku budynku Urzędu Gminy  w Lnianie, gdzie zlokalizowany jest parking.

Osoby na wózkach mogą dostać się do budynku wejściem głównym. Przy schodach zamontowany jest dzwonek dla osób niepełnosprawnych, po użyciu którego wychodzi do petenta pracownik, który wprowadza osobę niepełnosprawną na wózku za pomocą schodołazu gąsienicowego.  

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenie na parterze.

Sekretariat Urzędu Gminy znajduje się po lewej stronie korytarza zaraz po wejściu do budynku.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Budynek Urzędu Gminy w Lnianie nie zapewnia dostępu dla osób niepełnosprawnych do wszystkich pomieszczeń. Wejście do biur na piętrze po schodach, brak windy. W sytuacjach, gdy obsługa petenta niepełnosprawnego nie może zostać zrealizowana w wyznaczonym pomieszczeniu na parterze, istnieje możliwość wprowadzenia do części biur na piętrze za pomocą schodołazu gąsienicowego.

Budynek jest wyposażony w łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braillé  a  ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy w Lnianie wyznaczono:

Pracownika Sekretariatu Urzędu Gminy w Lnianie – parter pok. nr 1, tel. 52 3323740.

Pracownik Sekretariatu pomoże osobom ze szczególnymi potrzebami w uzyskaniu niezbędnych informacji z zakresu działalności Urzędu i przywołaniu pracownika merytorycznie odpowiedzialnego do załatwienia sprawy.
Data dodania
 11.02.2020