Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Lniano za 2016r.

 

 1. Wstęp

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 1. Zagadnienia ogólne
 2. W okresie od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Lniano odbywał się na podstawie zwartej umowy o świadczenie usług z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o, Świecie oraz przez Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Wiesław Menard, który jest wpisany do rejestru działalności regulowanej i odbiera odpady od przedsiębiorców.
 1. Na terenie Gminy Lniano zorganizowano 2 mobilne zbiórki odpadów komunalnych (wyznaczonego miejsca w sołectwie oraz bezpośrednio z nieruchomości). Mieszkańcy w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oddawali: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane powstające w gospodarstwach domowych.

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Lniano nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady przekazywane były do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sulnówku ,,EKO WISŁA”.

 1. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W roku 2016 nie zostały wykonane żadne inwestycje.

 1. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów za okres styczeń – grudzień 2016 r. wyniosły 406 979,68 zł.

Do powyższej kwoty doliczyć należy koszty wynikające z wdrożenia i obsługi nowego systemu gospodarowania odpadami. Składają się na nie następujące wydatki:

 1. wynagrodzenia osobowe pracowników: 37 583,28 zł
 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne: 2 615,88 zł
 3. składki na ubezpieczenia społeczne: 6 900,16 zł
 4. składki na fundusz pracy: 984,85 zł
 5. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 498,76 zł
 6. wynagrodzenia bezosobowe: 2 707,50 zł
 7. zakup materiałów i wyposażenia: 2 952,29 zł
 8. zakup usług pozostałych: 414 754,34 zł (w tym 406 979,68 zł za usługę odbioru odpadów)
 9. różne opłaty i składki: 2 540,00 zł
 10. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93zł
 11. zakup energii: 25,72 zł
 12. podróże służbowe i krajowe: 289,12 zł

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 r. zamknęły się kwotą 472 945,83 zł.

 1. Liczba mieszkańców
 2. a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2016 r. - 4237 osób,
 3. b) systemem objęto: 3823 osób, 1005 budynki – 1137 gospodarstwa domowe.
 1. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1., w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12.

Gmina jest w trakcie sprawdzania wykazu właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, a pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. Z wykazu wynika, że 32 właścicieli nieruchomości nie zawarło umowy lub nie posiada zbiornika.

 1. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy.

Ilość odpadów odebranych z terenu Gminy Lniano w okresie I-XII 2016 r.:

 1. niesegregowane odpady komunalne – 462,720Mg
 2. odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – 182,70 Mg
 3. tworzywa sztuczne – 60,72 Mg
 4. opakowania z tworzyw sztucznych – 0,4 Mg
 5. opakowania ze szkła – 66,453 Mg
 6. papier i tektura – 9,34 Mg
 7. opakowania z papieru i tektury – 1,1 Mg
 8. odpady wielkogabarytowe – 25,74 Mg
 9. gruz ceglany – 18,926 Mg
 10. zużyte opony – 6,14 Mg
 11. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23, 20 01 35 – 2,116 Mg
 12. urządzenia zawierające freony – 1,351 Mg
 13. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 – 2,386 Mg
 14. odpady ulegające biodegradacji 53,76 Mg
 15. żelazo i stal – 0,416 Mg
 16. mieszaniny stali – 0,027 Mg
 17. zmieszane odpady z remontów i budów – 54,026 Mg
 18. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 19,747
 19. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Gminy Lniano.

Masa zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebranych z terenu gminy – 0,0 Mg.

Masa odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania na składowisku odpadów   – 0,0 Mg.

W roku 2016 gmina Lniano osiągnęła wymagane poziomy recyklingu dla poszczególnych rodzajów odpadów.