Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi  w Gminie Lniano za 2018r.

 Wstęp

Zgodnie z art. 3 ust. 2  pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 1. Zagadnienia ogólne
 2. W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Lniano odbywał się na podstawie zwartej umowy o świadczenie usług z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o, Świecie oraz przez Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Wiesław Menard, który jest wpisany do rejestru działalności regulowanej i odbiera odpady od przedsiębiorców.

 

 1. Na terenie Gminy Lniano zorganizowano 2 mobilne zbiórki odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości. Mieszkańcy w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oddawali: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane powstające w gospodarstwach domowych.

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Lniano nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady przekazywane były do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sulnówku ,,EKO WISŁA” lub innych  recyklerów.

 1. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W roku 2018 nie zostały wykonane żadne inwestycje.

 

 1. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów za okres styczeń – grudzień 2018 r. wyniosły 472 834,18 zł

Do powyższej kwoty doliczyć należy koszty wynikające z wdrożenia i obsługi systemu gospodarowania odpadami. Składają się na nie następujące wydatki:

 1. wynagrodzenia osobowe pracowników: 42 362,19zł
 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3 620,50zł
 3. składki na ubezpieczenia społeczne:7 852,90zł.
 4. składki na fundusz pracy:1 119,20zł.
 5. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:135,38zł
 6. wynagrodzenia bezosobowe:2 767,50zł.
 7. zakup materiałów i wyposażenia:265,81zł.
 8. zakup usług pozostałych: 503 118,67zł (w tym 472 834,18zł za usługę odbioru odpadów).
 9. różne opłaty i składki: 818,50zł.
 10. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: 1 185,66zł.
 11. zakup energii: 34,56zł.
 12. podróże służbowe i krajowe: 479,30zł.

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2018 r. zamknęły się kwotą 563 760,17zł.

Planowane dochody w kwocie 528 402,00zł , a wpłynęło 586 296,36zł.

 1. Liczba mieszkańców
 2. a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2018r. - 4225osób, liczba mieszkańców zamieszkujących na dzień 31.12.2018 r. – 3772 osób.
 3. b) systemem objęto: 3772 osób, 1101 budynki – 1151 gospodarstwa domowe.

 

 1. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1., w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12.
 2. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy.

Ilość odpadów odebranych z terenu Gminy Lniano w okresie I-XII 2018 r.:

 1. niesegregowane odpady komunalne – 493,980 Mg
 2. odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – 191,480 Mg
 3. tworzywa sztuczne – 98,000 Mg
 4. opakowania z tworzyw sztucznych – 0,100 Mg
 5. opakowania ze szkła – 97,911 Mg
 6. urządzenia zawierające freony - 4,885 Mg
 7. papier i tektura – 0.320 Mg
 8. odpady wielkogabarytowe – 46,380 Mg
 9. zużyte opony – 5,260 Mg
 10. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23– 2,457 Mg
 11. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23, 20 01 35 – 3,057 - 3,840Mg
 12. odpady ulegające biodegradacji 51,260 Mg
 13. zmieszane odpady z remontów i budów – 82,130 Mg
 14. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 6,320 Mg

Łączna suma zebranych odpadów z terenu gminy i PSZOK 1 084,323 Mg.

 1. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Gminy Lniano.

Masa zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebranych z terenu gminy – 0,0 Mg.

Masa odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania na składowisku odpadów     – 0,0 Mg.

W roku 2018 gmina Lniano osiągnęła wymagane poziomy recyklingu dla poszczególnych rodzajów odpadów.