Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi  w Gminie Lniano za 2017r.

 

 1. Wstęp

Zgodnie z art. 3 ust. 2  pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 1. Zagadnienia ogólne
 2. W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. odbiór odpadów komunalnych na terenie Gminy Lniano odbywał się na podstawie zwartej umowy o świadczenie usług z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o. o, Świecie oraz przez Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Wiesław Menard, który jest wpisany do rejestru działalności regulowanej i odbiera odpady od przedsiębiorców.

 

 1. Na terenie Gminy Lniano zorganizowano 2 mobilne zbiórki odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości. Mieszkańcy w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oddawali: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane powstające w gospodarstwach domowych.

III. Ocena możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

 1. Możliwość przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

Na terenie Gminy Lniano nie ma możliwości przetwarzania odpadów komunalnych. Wszystkie odpady przekazywane były do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Sulnówku ,,EKO WISŁA” lub innych  recyklerów.

 

 1. Potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

W roku 2017 nie zostały wykonane żadne inwestycje.

 

 1. Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych.

Koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem odpadów za okres styczeń – grudzień 2017 r. wyniosły 408 480,00 zł.

Do powyższej kwoty doliczyć należy koszty wynikające z wdrożenia i obsługi systemu gospodarowania odpadami. Składają się na nie następujące wydatki:

 1. wynagrodzenia osobowe pracowników: 43 794,17 zł
 2. dodatkowe wynagrodzenie roczne: 3 092,58 zł
 3. składki na ubezpieczenia społeczne: 8 059,82 zł
 4. składki na fundusz pracy: 1 148,72 zł
 5. wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: 160,38 zł
 6. wynagrodzenia bezosobowe: 2 730,00 zł
 7. zakup materiałów i wyposażenia: 1 716,73 zł
 8. usługi remontowe: 1 000,00 zł
 9. zakup usług pozostałych: 447 825,38 zł (w tym 408 480,00 zł za usługę odbioru odpadów)
 10. różne opłaty i składki: 1 961,00 zł
 11. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 185,66 zł
 12. zakup energii: 25,92 zł
 13. podróże służbowe i krajowe: 264,04 zł
 14. szkolenia pracowników: 190,00 zł

Koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 r. zamknęły się kwotą 513 154,40 zł

 

 1. Liczba mieszkańców
 2. a) liczba mieszkańców zameldowanych na dzień 31.12.2017 r. - 4265 osób,
 3. b) systemem objęto: 3794 osób, 1007 budynki – 1158 gospodarstwa domowe.

 

 1. Liczba właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1., w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6-12.

Gmina jest w trakcie sprawdzania wykazu właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, a pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. Z wykazu wynika, że 32 właścicieli nieruchomości nie zawarło umowy lub nie posiada zbiornika.

 

 1. Ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy.

Ilość odpadów odebranych z terenu Gminy Lniano w okresie I-XII 2017 r.:

 1. niesegregowane odpady komunalne – 529,890 Mg
 2. odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – 195,700 Mg
 3. tworzywa sztuczne – 78,040 Mg
 4. opakowania z tworzyw sztucznych – 0,320 Mg
 5. opakowania ze szkła – 45,997 Mg
 6. opakowania z metalu – 0,050
 7. papier i tektura – 4,100 Mg
 8. opakowania z papieru i tektury – 0,500 Mg
 9. odpady wielkogabarytowe – 95,440 Mg
 10. zużyte opony – 17,580 Mg
 11. zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23, 20 01 35 – 1,260 Mg
 12. odpady ulegające biodegradacji 52,120 Mg
 13. zmieszane odpady z remontów i budów – 154,620 Mg
 14. odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – 27,600 Mg

Łączna suma zebranych odpadów z terenu gminy i PSZOK 1 203,17 Mg.

 1. Ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odbieranych z terenu Gminy Lniano.

Masa zmieszanych odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebranych z terenu gminy – 0,0 Mg.

Masa odpadów ulegających biodegradacji przekazanych do składowania na składowisku odpadów     – 0,0 Mg.

W roku 2017 gmina Lniano osiągnęła wymagane poziomy recyklingu dla poszczególnych rodzajów odpadów.