PSZOK LNIANO

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Lniano mieści się w miejscowości Lnianek (teren oczyszczalni ścieków) i przeznaczony jest dla osób fizycznych. Odpady będą przyjmowane bezpłatnie.

Odpady dostarczone do PSZOK powinny być dokładnie posegregowane.

PSZOK jest czynny w każdą sobotę

  • w godzinach 08:00 – 14:00

W Punkcie można zostawić następujące rodzaje odpadów:

- odpady biodegradowalne,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- zużyte baterie i akumulatory (inne niż przemysłowe i samochodowe),

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- meble i inne odpady wielkogabarytowe,

- szkło, tworzywo sztuczne, metale,

- papier i tekturę oraz opakowania wielomateriałowe.

 

Zapraszamy do korzystania z PSZOK- u.

 

Firmy winny zawrzeć stosowne umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru działalności regulowanej Gminy Lniano, zajmującym się zbiórką i zagospodarowaniem odpadów.

 

Obsługą i odbiorem odpadów zajmuje się :

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

  1. Ciepła 4

86-100 Świecie 

tel. 52 33 12 778