1. Szczegóły

   

  1. Podmiot odpowiedzialny za odbieranie odpadów komunalnych z terenu gminy Lniano:

   

  Zakład Usług Komunalnych w Świeciu Sp. z o.o.

  1. Ciepła 4, 86-100 Świecie

   

  1. Odpady komunalne pochodzące od właścicieli nieruchomości z terenu gminy, odpady zielone i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są zagospodarowane w Przedsiębiorstwie Unieszkodliwiania Odpadów „ EKO WISŁA” Sp. z o.o., Sulnówko 74 C, 86-100 Świecie.

   

  1. Gmina Lniano o osiągniętych poziomach recyklingu i przygotowaniu do ponownego użycia dla frakcji odpadów komunalnych po sporządzeniu sprawozdania w miesiącu sierpniu.

   

  1. Przypominamy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych niezmiennie znajduję się w Lnianku na terenie oczyszczalni ścieków. Punk prowadzi firma ZUK w Świeciu Sp. z o.o., ul. Ciepła 4, 86-100 Świecie, czynny w każdą sobotę w godzinach od 8 -14. Odbierane są następujące rodzaje odpadów: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, szkło, bioodpady, popiół, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte opony samochodowe, zużyte baterie i akumulatory ( nie przemysłowe), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady niebezpieczne, tekstylia i odzież oraz odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

   

  1. Na terenie Gminy Lniano nie ma punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (tylko PSZOK w Lnianku).

   

  1. Punkty zbierania odpadów rolniczych tj. folia, sznurek i opony rolnicze:

   

  - P.W. Robac Krzysztof Boniecki, ul. Błękitna 6, 85-370 Bydgoszcz tel. 52 379 63 97, 52  364 05 25

  - AGRO OPC Piotr Śluza Mogilno tel. 601 236 867,  661 144 095

  - ECO TRZASK Mława tel. 512 262 480

  - ECO GLOB tel. 512 987 555

  - KAR- SUR Wielki Konopat k. Świecia  tel. 698 659 140

  - PHW „SAW – SORTING” Michał Sawosz, ul. Kwiatowa 15, Koronowo  tel. 668 177 291

  - KARNOWSKI RECYKLING, Siedziba firmy Kozłowo 26, Świecia  

     Miejsce prowadzenia działalności: Wiatrakowa 4, Bukowiec