W przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Lniano, zobowiązani są wyposażyć nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych.

 

 

Obowiązek wynika z następujących aktów prawnych :

 

 

Zasady budowy zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych określają w szczególności przepisy :

 

 

Zasady budowy przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych określają w szczególności przepisy :

 

 

UWAGA!

Eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga zgłoszenia do Wójta Gminy Lniano - art. 152 ust. 1 Prawo ochrony środowiska.

 Wzorzec zgłoszenia :

 

 

Wykaz przedsiębiorstw posiadających zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych z terenu Gminy Lniano

 

 

Wysokość opłat za ścieki oraz osady ściekowe dowożone wozami asenizacyjnymi do stacji zlewnej Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Lnianku