Gmina Lniano zawarła umowę z Województwem Kujawsko – Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego o udzielenie dofinansowania na realizację Projektu  pn. „Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano” – Etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniano.ˮ 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku  Działanie 4.3. Rozwój infrastruktury wodno – ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020.  Poziom dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trakcie realizacji projektu uległ zwiększeniu z kwoty 2 499 676,44 zł do kwoty 4 425 861,43 zł.

Realizacja niniejszego projektu została zakończona.

W ramach projektu rozbudowano gminną oczyszczalnię ścieków o nowy reaktor SBR do  oczyszczania ścieków sanitarnych, zamontowano nowe urządzenia technologiczne (m. inn. sieci sanitarne, pompy, pompownia, sita, prasa do odwadniania osadów, automatyka i sterowanie), wyremontowano stary reaktor, wybudowano wiatę, przebudowano budynek socjalno-techniczny, zmodernizowano ogrzewanie, wentylację i oświetlenie budynków, ułożono drogi, zakupiono przyczepę ciągnikową.

Zakupiono i wymieniono pompy oraz osprzęt w 17 pompowniach na trenie Gminy, w których nastąpiło ich technologiczne zużycie. W celu niwelowania uciążliwości zapachowych cztery pompownie wyposażono w filtry antyodorowe.

Zrealizowanie zadań objętych niniejszym projektem pozwoli przede wszystkim na poprawę stanu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lniano.

Całkowita wartość projektu wyniosła  5 229 504,60 zł   zł

Realizacja niniejszego projektu została zakończona.

W ramach projektu rozbudowano gminną oczyszczalnię ścieków o nowy reaktor SBR do  oczyszczania ścieków sanitarnych, zamontowano nowe urządzenia technologiczne (m. inn. sieci sanitarne, pompy, pompownia, sita, prasa do odwadniania osadów, automatyka i sterowanie), wyremontowano stary reaktor, wybudowano wiatę, przebudowano budynek socjalno-techniczny, zmodernizowano ogrzewanie, wentylację i oświetlenie budynków, ułożono drogi, zakupiono przyczepę ciągnikową.

Zakupiono i wymieniono pompy oraz osprzęt w 17 pompowniach na trenie Gminy, w których nastąpiło ich technologiczne zużycie. W celu niwelowania uciążliwości zapachowych cztery pompownie wyposażono w filtry antyodorowe.

Zrealizowanie zadań objętych niniejszym projektem pozwoli przede wszystkim na poprawę stanu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lniano.

Całkowita wartość projektu wyniosła  5 229 504,60 zł   zł

 Gmina Lniano zawarła umowę z Województwem Kujawsko-Pomorskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
o udzielenie dofinansowania na realizację Projektu


pn. ”Przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Lniano, przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Lniano i Ostrowite, przebudowa istniejących studni głębinowych i budowa zbiornika retencyjnego do wody pitnej w miejscowości Ostrowite oraz budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Lniano”

– Etap I Przebudowa Gminnej Oczyszczalni ścieków w miejscowości Lnianek oraz zakup i wymiana pomp oraz osprzętu w 17 pompowniach na terenie Gminy Lniano” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.3. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020 Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie do 2 499 676,44 zł