Realizacja niniejszego projektu została zakończona.

W ramach projektu rozbudowano gminną oczyszczalnię ścieków o nowy reaktor SBR do  oczyszczania ścieków sanitarnych, zamontowano nowe urządzenia technologiczne (m. inn. sieci sanitarne, pompy, pompownia, sita, prasa do odwadniania osadów, automatyka i sterowanie), wyremontowano stary reaktor, wybudowano wiatę, przebudowano budynek socjalno-techniczny, zmodernizowano ogrzewanie, wentylację i oświetlenie budynków, ułożono drogi, zakupiono przyczepę ciągnikową.

Zakupiono i wymieniono pompy oraz osprzęt w 17 pompowniach na trenie Gminy, w których nastąpiło ich technologiczne zużycie. W celu niwelowania uciążliwości zapachowych cztery pompownie wyposażono w filtry antyodorowe.

Zrealizowanie zadań objętych niniejszym projektem pozwoli przede wszystkim na poprawę stanu gospodarki ściekowej na terenie Gminy Lniano.

Całkowita wartość projektu wyniosła  5 229 504,60 zł   zł