Skladanie informacji i deklaracji na podatek od nieruchomosci


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i oplatach lokalnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.)

Podmiot opodatkowania:

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie majace osobowosci prawnej, które sa:

 • wlascicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomosci lub obiektów budowlanych;
 • posiadaczami nieruchomosci lub ich czesci albo obiektów budowlanych lub ich czesci, bedacych wlasnoscia Skarbu Panstwa lub gminy, jezeli posiadanie wynika z umowy zawartej z wlascicielem, Agencja Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa lub z innego tytulu prawnego, z wyjatkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych nie stanowiacych odrebnych nieruchomosci;
 • posiadaczami bez tytulu prawnego nieruchomosci lub obiektów budowlanych (wzglednie ich czesci), nalezacych do Skarbu Panstwa lub gminy;
 • uzytkownikami wieczystymi gruntów.Przedmiot opodatkowania:

 • Budynki lub ich czesci.
 • Budowle zwiazane z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej, innej niz lesna lub rolna.
 • Grunty nie objete podatkiem rolnym i lesnym.
 • Grunty pod jeziorami, zajete na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych.


Termin powstania obowiazku podatkowego:

 • Od pierwszego dnia miesiaca, nastepujacego po miesiacu, w którym zaistnialy okolicznosci uzasadniajace powstanie tego obowiazku.
 • Osoby fizyczne zobowiazane sa zlozyc bez wezwania Informacje o nieruchomosciach i obiektach budowlanych w Urzedzie Gminy w terminie 14 dni od daty nabycia lub wejscia w posiadanie nieruchomosci lub obiektu budowlanego. Podatnicy sa równiez zobowiazani do informowania organu gminy o zmianie sposobu wykorzystania budynku (zbyciu, rozbiórce) albo gruntu lub ich czesci, majacych wplyw na wysokosc4. opodatkowania, w terminie 14 dni od ich zaistnienia. Maja równiez obowiazek informowania organu gminy w terminie 14 dni o nabyciu nieruchomosci lub oddaniu do uzytku nowego budynku.
 • Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie majace osobowosci prawnej, maja obowiazek zlozyc Deklaracje na podatek od nieruchomosci DN-1 na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jezeli obowiazek podatkowy powstal po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystapienia okolicznosci.Miejsce zlozenia dokumentów:

Termin platnosci:

 • Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 wrzesnia, 15 listopada roku podatkowego.
 • Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie majacych osobowosci prawnej - do dnia 15 kazdego miesiaca, bez wezwania organu podatkowego.


Stawki podatku na rok 2008:

 • od budynków mieszkalnych lub ich czesci - od 1m2 powierzchni uzytkowej - 0,49 zl
 • od budynków lub ich czesci zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich czesci zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej - z zastrzezeniem pkt. 3-5 - od 1m2 powierzchni uzytkowej - 15,45 zl
 • od budynków lub ich czesci zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materialem siewnym - od 1m2 powierzchni uzytkowej - 8,36 zl
 • od budynków lub ich czesci zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej w zakresie udzielania swiadczen zdrowotnych - od 1m2 powierzchni uzytkowej - 3,74 zl
 • od pozostalych budynków lub ich czesci, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego - od 1m2 powierzchni uzytkowej - 3,30 zl
 • od budowli - od wartosci okreslonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i oplatach lokalnych - 2 %
 • od gruntów zwiazanych z prowadzeniem dzialalnosci gospodarczej bez wzgledu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1m2 powierzchni - 0,64 zl
 • od gruntów pod jeziorami, zajetych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni - 3,74 zl
 • od pozostalych gruntów, w tym zajetych na prowadzenie odplatnej statutowej dzialalnosci pozytku publicznego przez organizacje pozytku publicznego od 1m2 powierzchni - 0,071 zl

Zwalnia sie od podatku od nieruchomosci:

 • Nieruchomosci stanowiace mienie komunalne w rozumieniu art. 43 ustawa z dnia 8 marca 1990 r. - o samorzadzie gminnym, które nie zostaly oddane w zarzad, wydzierzawione, oddane w uzytkowanie, ani nie sa we wladaniu osób fizycznych i prawnych,
 • nieruchomosci zwiazane z procesem poboru, uzdatniania i przesylu wody,
 • nieruchomosci zajete na potrzeby prowadzenia statutowej dzialalnosci w zakresie kultury oraz kultury fizycznej i sportu,
 • grunty zajete pod ogólnodostepne kapieliska.

Naleznosci z tytulu podatku od nieruchomosci platne sa w ustalonych terminach na indywidulany rachunek Urzedu Gminy w Banku Spóldzielczym Lnianie.


Oplaty:

Pobierz zalaczniki: