Skladanie informacji i deklaracji na podatek rolny


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
(Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 ze zm.)

Podmiot opodatkowania:

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie majace osobowosci prawnej, które sa wlascicielami lub wspólwlascicielami oraz samoistnymi posiadaczami rolnych gruntów podlegajacych opodatkowaniu podatkiem rolnym, a takze posiadaczami tego rodzaju gruntów stanowiacych wlasnosc Skarbu Panstwa lub jednostki samorzadu terytorialnego.

Przedmiot opodatkowania:

Grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako uzytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na uzytkach rolnych, z wyjatkiem zajetych na prowadzenie dzialalnosci gospodarczej innej niz dzialalnosc rolnicza.

Termin powstania obowiazku podatkowego:

 • Od pierwszego dnia miesiaca, nastepujacego po miesiacu, w którym zaistnialy okolicznosci uzasadniajace powstanie tego obowiazku.
 • Osoby fizyczne sa zobowiazane zlozyc wlasciwemu organowi informacje w sprawie podatku rolnego IR w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych powstanie albo wygasniecie obowiazku w podatku rolnym lub o zaistnieniu zmian.
 • Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie majace osobowosci prawnej, maja obowiazek zlozyc Deklaracje na podatek rolny ( pobierz formularz: Deklaracja na podatek rolny DR-1 ) na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jezeli obowiazek podatkowy powstal po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystapienia okolicznosci.Miejsce zlozenia dokumentów:

Termin platnosci:

 • Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 wrzesnia, 15 listopada roku podatkowego.
 • Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie majacych osobowosci prawnej - do 15 marca, 15 maja, 15 wrzesnia, 15 listopada roku podatkowego, bez wezwania organu podatkowego.Stawki podatku na rok 2008:

 • Dla gospodarstw rolnych (tj. gdy laczny obszar uzytków rolnych wraz z gruntami rolnymi zabudowanymi przekracza 1 ha fizyczny lub przeliczeniowy) - 90 zl od 1 ha przeliczeniowego.
 • Dla gruntów nie stanowiacych gospodarstwa rolnego - 180 zl od 1 ha fizycznego

Naleznosci z tytulu podatku od nieruchomosci platne sa w ustalonych terminach do kasy lub na rachunek Urzedu Gminy w Banku Spóldzielczym Lnianie:
27 8169 1016 0005 2689 2000 0090


Ulgi i zwolnienia udzielane na wniosek rolnika:

 • Ulgi i zwolnienia udzielane sa na wniosek rolnika i stosowane od pierwszego dnia miesiaca nastepujacego po miesiacu, w którym zlozono wniosek.
 • Ulga z tytulu wydatków poniesionych na budowe lub modernizacje budynków inwentarskich oraz obiektów sluzacych ochronie srodowiska - 25% poniesionych nakladów udokumentowanych rachunkami VAT.
 • Ulga z tytulu nabycia gruntów na utworzenie lub powiekszenie gospodarstwa rolnego, zagospodarowanie nieuzytków - przez 5 lat nabyte grunty sa zwolnione z podatku.
 • Ulga z tytulu otrzymania gruntów w drodze wymiany lub scalenia - przez 1 rok nabyte grunty sa zwolnione z podatku.Oplaty:

Pobierz zalaczniki: