Wójt Gminy Lniano ogłasza nabór wniosków o przyznanie nagrody/wyróżnienia dla zawodników za osiągnięcie wysokich wyników sportowych oraz trenerów i działaczy za osiągnięcia w działalności sportowej.

Szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagród i wyróżnień reguluje uchwała Rady Gminy Lniano Nr XVIII/124/2012 z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie nagród i wyróżnień przyznawanych przez Gminę Lniano za wysokie wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej. Tekst uchwały dostępny na stronie internetowej www.lniano.pl lub www.bip.lniano.pl

Z wnioskiem o przyznanie nagrody i wyróżnienia, określonym w załączniku

do uchwały, mogą wystąpić:

  • klub sportowy lub podmiot prowadzący w innej formie działalność sportową;
  • właściwy ze względu na dyscyplinę związek sportowy;
  • komisja Rady Gminy Lniano właściwa do spraw sportu;
  • komórka organizacyjna Urzędu Gminy Lniano właściwa do spraw sportu;
  • zawodnik lub jego opiekun prawny.

Nagrody i wyróżnienia przyznawane są za wyniki sportowe uzyskane w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek.

Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Lniano ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano do dnia 31 stycznia 2018 roku.

Formularz wniosku do pobrania:

plik do pobrania