GMINA LNIANO W OKRESIE LUTY – WRZESIEŃ 2017 r.

ZREALIZOWAŁA ZADANIE pn.:  „ROZBUDOWA  DROGI GMINNEJ  LEŻĄCEJ  W  CIĄGU  DRÓG  NR 030409C  JĘDRZEJEWO – WĘTFIE  i  NR 030410C  SŁAWNO – LNIANO”.

ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W RAMACH „PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ  I  POWIATOWEJ  INFRASTRUKTURY DROGOWEJ  NA LATA  2016- 2019”,   

Z UDZIAŁEM DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA W ŁĄCZNEJ KWOCIE 1 676 369,00 ZŁ,  CO STANOWI 50 % WARTOŚCI ZADANIA.

Zdjęcia