W celu przestrzegania  zasad utrzymania czystości, porządku i bezpieczeństwa na terenie Gminy Lniano w szczególności przypomina się o obowiązku:

-     utrzymywania psów na uwięzi lub w odrębnym wydzielonym ogrodzeniu, w granicach własnej posesji.

-   W okresie silnych mrozów należy zapewnić zwierzętom utrzymywanym na terenie nieruchomości schronienie, pożywienie oraz dostęp do wody.


-   uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników wzdłuż swoich nieruchomości oraz usuwania nawisów (sopli) z okapów i rynien budynków,


-   wykaszania traw i niszczenia chwastów na nieruchomościach

-   podłączenia posesji do już istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz zawarcia stosownej umowy na odbiór nieczystości płynnych. Przy korzystaniu z bezodpływowych zbiorników na nieczystości płynne o konieczności zawarcia umowy z podmiotem posiadającym odpowiednie zezwolenie na opróżnianie tych zbiorników.
W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków właściwej jej eksploatacji, zgodnie z posiadaną instrukcją.


-   udokumentowania w formie dowodów opłat oraz umów wykonania obowiązku pozbywania się zebranych nieczystości płynnych przez firmy posiadające odpowiednie uprawnienia.