Ogłoszenie

W dniu 18 grudnia 2017 roku o godz. 13. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się XXIX sesja Rady Gminy Lniano.

Porządek obrad XXIX sesji Rady Gminy Lniano

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Projekt budżetu gminy na 2018 rok:
  1. wprowadzenie,
  2. opinia komisji stałych,
  3. dyskusja i wnioski,
  4. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok                                                                                                                                                                                                                                                    
 5. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lniano na lata 2018 – 2029 – podjęcie uchwały.
 6. Przyjęcie „ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2018 rok”:
  1. wprowadzenie,
  2. podjęcie uchwały.
 7. Przyjęcie „ Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lniano na 2018 rok”:
  1. wprowadzenie,
  2. podjęcie uchwały.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
 9. zmian w budżecie gminy na 2017 rok,
 10. zmiany uchwały dotyczącej wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
 11. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lniano w 2018 roku,
 12. planu odnowy wsi Błądzim na lata 2017-2027”,
 13. gminnego programu wspierania rodziny na lata 2018 – 2020,
 14. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lniano na 2018 rok,
 15. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lniano na 2018 rok,
 16. Rozpatrzenie korespondencji wpływającej do Rady Gminy.
 17. Informacja o działalności wójta w okresie między sesjami Rady.
 18. Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na XXVIII sesji.
 19. Zgłaszanie interpelacji.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie sesji.