W dniu 26 lutego o godz.13:00 w świetlicy wiejskiej w Lnianie odbędzie się XXX sesja Rady Gminy Lniano.

Porządek XXX sesji Rady Gminy Lniano 26.02.2018 r.

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Zapoznanie z porządkiem.
3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.    Uhonorowanie osób, którym przyznano tytuł „Społecznika Roku Gminy Lniano”.
5.    Wręczenie nagród za osiągnięcia sportowe w 2017 roku.
6.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok:
- dyskusja i podjęcie uchwały.
7.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2017 rok:
– dyskusja i podjęcie uchwały,
8.    Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Lniano za 2017 rok.
9.    Podjęcie uchwał w sprawie:
a)    uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych dla gminy Lniano na okres od 12.06.2018 do 11.06.2021,
b)    zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano,
c)    zmian w budżecie Gminy Lniano na 2018 rok,
d)    udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
e)    udzielenia Pomocy Finansowej Powiatowi Świeckiemu,
f)    niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2019 rok,
g)    wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,
h)    przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2017 rok,
i)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Lniano,
j)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Błądzim,
k)    przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Jakubowo,
l)    zmian wieloletniego planu budowy i modernizacji dróg w gminie Lniano.
10.    Rozpatrzenie korespondencji wpływającej do Rady Gminy Lniano.
11.    Informacja wójta o działalności w okresie miedzy sesjami Rady.
12.    Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na poprzedniej sesji.
13.    Zgłaszanie interpelacji.
14.    Wolne wnioski.
15.    Zakończenie sesji.