W dniu 23 kwietnia 2018 r. o godz. 13.30 w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Lniano

Porządek XXXII sesji Rady Gminy Lniano

 Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Zapoznanie z porządkiem sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej:

- dyskusja i podjęcie uchwały.

 1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku

- dyskusja i podjecie uchwały.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 2. podziału Gminy Lniano na obwody głosowania,
 3. przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny dla gminy Lniano na lata 2018-2020,
 4. zmian w budżecie Gminy Lniano na 2018 rok,
 5. zaciągnięcia i zabezpieczenia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na realizację zadania „Przebudowa drogi Huta – Cisiny ”,
 6. maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
 7. sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w obrębie geodezyjnym Mszano,
 8. sprzedaży nieruchomości komunalnej położnej w miejscowości Wętfie,
 9. sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w miejscowości Siemkowo,
 10. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
 11. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 12. Rozpatrzenie korespondencji wpływającej do Rady Gminy.
 13. Informacja o działalności wójta w okresie między sesjami Rady.
 14. Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na poprzedniej sesji.
 15. Zgłaszanie interpelacji.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.