Ogłoszenie
Informujemy, że w dniu 10 września 2018 r. o godz. 16. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie XXXV sesja Rady Gminy Lniano.

Porządek XXXV sesji Rady Gminy Lniano.

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Zapoznanie z porządkiem.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za i półrocze 2018 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej:
a)dyskusja,
b)wnioski.
5.Podjęcie uchwał w sprawie:
a)rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Lniano w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok,
b)rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Mukrz w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok,
c)zmian w budżecie gminy na 2018 rok,
d)zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano,
e)wydzierżawienia nieruchomości lokalowej stanowiącej własność Gminy Lniano mieszącej się w budynku Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie na okres do 10 lat.
f)ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lniano,
g)ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielającym schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Lniano.
6.Informacja o działalności wójta w okresie między sesjami.
7.Sprawozdanie z realizacji interpelacji.
8.Zgłaszanie interpelacji.
9.Wolne wnioski.
10.Zakończenie sesji.