POSTANOWIENIE NR 233/18 KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 3 listopada 2018 r.

w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Lniano
wybranej w wyborach przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 20 ust. 2 i art. 29a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349 i 1432) Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy I postanawia, co następuje:

§1

1.    Zwołuje się I sesję Rady Gminy Lniano w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Lniano wybranych na kadencję 2018-2023 na dzień 21 listopada 2018 r. (środa) o godzinie 14:00 w Urzędzie Gminy w Lnianie, ul. Wyzwolenia 7 (sala narad).


2.    Porządek obrad sesji stanowi załącznik do postanowienia.


§2.


Wykonanie postanowienia zleca się Urzędowi Gminy w Lnianie.
§3.


Postanowienie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Komisarz Wyborczy w Bydgoszczy

Igor Zwoliński

 

postanowienie

załącznik