Ogłoszenie

W dniu 19 grudnia 2018 roku o godz. 13. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się III sesja Rady Gminy Lniano.

Porządek obrad III sesji Rady Gminy Lniano

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Zapoznanie z porządkiem sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Projekt budżetu gminy na 2019 rok:
  1. wprowadzenie,
  2. opinia składu orzekającej RIO
  3. opinia komisji stałych,
  4. dyskusja i wnioski,
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2019 rok
 5. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lniano:
  1. wprowadzenie,
  2. opinia składu Orzekającego RIO w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano,
  3. opinia komisji rady,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 7. zmian w budżecie Gminy Lniano na 2018 rok,
 8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano,
 9. „ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok”:
 10. „ Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lniano na 2019 rok”:
 11. „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lniano w 2019 roku”,
 12. Zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład Alei przydrożnej będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano,
 13. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lniano na 2019 rok,
 14. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lniano na 2019 rok.
 15. Informacja komisji skarg, wniosków i petycji w sprawie wniosków wpływających do Rady Gminy.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie sesji.