Świecie, dnia 21-11-2018 r.

 

STAROSTA ŚWIECKI

AB.6740.2.P.2348.2018

 

O B W I E S Z C Z E N I E

S T A R O S T Y   Ś W I E C K I E G O

 

Na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 11474 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 j.t.) w związku z wnioskiem z dnia                           15-11-2018 r.

zarządcy drogi powiatowej tj.

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG

 1. Hallera 9
  86-100 Świecie

zostało wszczęte postępowanie w sprawie zmiany decyzji Starosty Świeckiego

nr 7/2016 (znak sprawy: AB.6740.2.P.1820.2016) z dnia 29-09-2016 r.

zezwalającej na realizację inwestycji drogowej powiatowej pn.

"włączenie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T-Etap I obejmującej drogę powiatową nr 1266C od km 13+988 do km 22+448, Etap II obejmujący drogę powiatową nr 1240C od km 0+000 do km 11+437".

 

W związku z powyższym, wypełniając wynikający z art. 9, 10 § 1 i art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 j.t.) obowiązek zapewnienia stronom czynnego udziału na każdym stadium postępowania, należytego i wyczerpującego informowania stron w zakresie poczynionych ustaleń oraz udostępniania akt sprawy, informuję o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30 w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Świeciu, przy ul. Hallera 9 w pokoju nr 219 oraz możliwości złożenia ewentualnych uwag i wniosków na adres Starostwa w terminie 14 dni od daty opublikowania  niniejszego obwieszczenia, które zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie: na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Świeciu, Gminy Pruszcz, Gminy Świekatowo, Gminy Lniano, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świeciu, Gminy Pruszcz, Gminy Świekatowo, Gminy Lniano oraz w prasie lokalnej.

Jednocześnie informuję, że przeglądanie akt sprawy jest prawem strony, a nie obowiązkiem, od spełnienia którego zależne jest wydanie rozstrzygnięcia przez organ administracji.

Ponadto informuję, że:

 • o zmianie adresu strona jest zobowiązana powiadomić tutejszy urząd. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku pismo przesłane na wskazany wcześniej adres uważa się za doręczone (art. 41 § 1 i § 2 Kpa),
 • strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenie następuje za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art. 40 § 4 Kpa),
 • w razie nie wskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia (art. 41 § 5 Kpa),
 • pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych (art. 33 § 1 Kpa),
 • pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu (art. 33 § 2 Kpa),
 • pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (art. 33 § 2a Kpa),
 • pełnomocnik dołącza do akt oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (art. 33 § 3 Kpa).

 

 

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Z up. Starosty Świeckiego

Kierownik

Wydziału Architektury i Budownictwa

inż. Justyna Schmidt

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Starostwo Powiatowe w Świeciu - tablica ogłoszeń BIP
 2. Starostwo Powiatowe w Świeciu - Wydział Organizacyjny
 3. Urząd Gminy w Pruszczu - tablica ogłoszeń, BIP
 4. Urząd Gminy w Świekatowie - tablica ogłoszeń, BIP
 5. Urząd Gminy w Lnianie - tablica ogłoszeń, BIP
 6. A/a - BŁ/BŁ

 

Osoba prowadząca sprawę:

Barbara Łaszewska tel. 52 56 83 146