ZARZĄDZENIE NR 17/2019
WÓJTA GMINY LNIANO
z dnia 28 lutego 2019 r.


w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Lniano


Na podstawie art. 35 ust.3 pkt 2 w związku z art. 36 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, z późn. zm. ) oraz § 14 ust.l Statutów Sołectw uchwalonych uchwałą Nr XIII/106/07 Rady Gminy Lniano z dnia 28 grudnia 2007 roku oraz § 18 ust.l pkt 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Lnianie zarządzam, co następuje:


§ 1 .W związku z upływem kadencji zarządza się wybory sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Lniano.
§ 2. Wybory, o których mowa w § 1 przeprowadzone zostaną w terminie od 11 marca 2019 r. do 31 marca 2019 r., zgodnie z harmonogramem zebrań, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Mieszkańcy poszczególnych sołectw zostaną powiadomieni, co najmniej na 7 dni przed wyznaczoną datą zebrania, o terminach zebrań odrębnymi kurendami, w sposób zwyczajowo przyjęty na ich terenie.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2019 Wójta Gminy Lniano z dnia 28 lutego 2019 r.

Harmonogram zebrań wiejskich – Gmina Lniano – wybory sołtysów i rad sołeckich

 

Lp.

 

Nazwa Sołectwa

 

Data zebrania

I termin

 

Godz. I termin

Data zebrania II termin

Godz. II termin

 

Miejsce

1.

Lniano

19.03.2019

1800

19.03.2019

1815

Świetlica wiejska Lniano

2.

Jędrzejewo

12.03.2019

1600

12.03.2019

1615

Świetlica wiejska Jędrzejewo

3.

Brzemiona

18.03.2015

1700

18.03.2019

1715

Świetlica wiejska Brzemiona

4.

Mszano

26.03.2019

1600

26.03.2015

1615

Świetlica wiejska Mszano

5.

Ostrowite

13.03.2019

1600

13.03.2019

1615

Świetlica wiejska Ostrowite

6.

Mukrz

29.03.2019

1700

29.03.2019

1715

Świetlica wiejska Mukrz

7.

Jeziorki

22.03.2019

1900

22.03.2019

1915

Świetlica OSP Jeziorki

8.

Siemkowo

22.03.2019

1600

22.03.2019

1615

Świetlica wiejska Siemkowo

9.

Wętfie

14.03.2019

1700

14.03.2019

1715

Świetlica OSP Wętfie

10

Lubodzież

11.03.2019

1600

11.03.2019

1615

Świetlica wiejska Lubodzież

11

Błądzim

20.03.2019

1800

20.03.2019

1815

Świetlica  wiejska Błądzim

 

zarządzenie z załącznikiem do pobrania