OGŁOSZENIE O PRZETARGU

NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

Na podstawie Zarządzenia nr 16/2019 Wójta Gminy Lniano z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie sprzedaży zużytych i zbędnych składników majątku ruchomego stanowiących własność Gminy Lniano, ogłaszam przetarg na sprzedaż składników majątku ruchomego stanowiących własność Gminy Lniano.

Nazwa i siedziba Sprzedającego:

Gmina Lniano

 1. Wyzwolenia 7

86-141 Lniano

NIP 559-11-30-724

woj. kujawsko-pomorskie

tel. 52 3323002

fax. 52 3323203

 1. Przedmiot sprzedaży/ cena wywoławcza.
 • Przedmiotem sprzedaży są maszyny i urządzenia z zakresu gospodarki ściekowej. Maszyny i urządzenia stanowiące przedmiot sprzedaży, ich opis oraz cenę wywoławczą każdej z nich, stanowi Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Cena wywoławcza określona w Załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia stanowi wartość netto, do której należy dodać należny podatek.
 • Ofertę składać należy na każdą z maszyn lub urządzenia z osobna.
 1. Miejsce i termin oględzin przedmiotu sprzedaży.
 • Przedmiot sprzedaży można oglądać na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Lnianku, 86-141 Lniano, od poniedziałku do piątku w godzinach 800 - 1400po uprzednim telefonicznym ustaleniu dokładnej godziny.
 • Osoba do kontaktów: podinspektor ds. gospodarki ściekowej i zamówień publicznych- Artur Śpica - tel. 52 3323757.
 1. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta.

1) Oferta pod rygorem nieważności powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres lub nazwę firmy jej NIP i siedzibę oferenta;
 2. określenie sprzętu, którego dotyczy oferta, poprzez wskazanie jego rodzaju, typu, modelu oraz numeru seryjnego;
 3. oferowaną cenę w PLN zapisaną cyfrowo i słownie;
 4. podpisane oświadczenie, iż oferent zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży (należy wskazać konkretną maszynę lub urządzenie: rodzaj/typ/model/nr seryjny) i że nie będzie dochodził od sprzedającego żadnych praw z tytułu stanu technicznego wyżej wymienionego sprzętu;
 5. podpisane oświadczenie o zapoznaniu się z projektem umowy i nie wnoszeniu do niej żadnych zastrzeżeń.
 6. Termin, miejsce złożenia oferty i przeprowadzenia przetargu oraz okres w którym oferta jest wiążąca.
 7. Termin składania ofert do 15.04.2019 r. do godz. 1500, terminem złożenia oferty jest data wpływu oferty do Sprzedającego.
 8. Okres związania ofertą wynosi 14 dni
 9. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy w Lnianie, ul Wyzwolenia 7, 86 - 141 Lniano pokój nr 1.
 10. Dodatkowe informacje
 • Za ofertę najkorzystniejszą uznaje się ofertę z najwyższą ceną, przy czym cena oferty nie może być niższa od ceny wywoławczej.
 • W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferowało tę samą cenę, w celu ustalenia oferty najkorzystniejszej, sprzedającemu przysługuje prawo przeprowadzenia aukcji. O szczegółach aukcji, sprzedający powiadomi oferentów.
 • Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny.
 1. Zawarcie umowy sprzedaży.
 • Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi po wyborze oferty najkorzystniejszej.
 • Kupujący jest zobowiązany zapłacić całkowitą cenę nabycia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy - zgodnie z załączonym wzorem umowy sprzedaży;

Wydanie przedmiotu sprzedaży zostanie dokonane po wpłaceniu przez Kupującego całkowitej ceny nabycia - zgodnie z załączonym wzorem umowy sprzedaży.

Wzór formularza ofertowego oraz projekt umowy w załączeniu !!!

plik do pobrania