Ogłoszenie

 W dniu 29 kwietnia 2019 roku o godz.13. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się VII sesja Rady Gminy Lniano.

Porządek VII sesji Rady Gminy Lniano.

 Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Zapoznanie z porządkiem sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 3. Ocena zasobów pomocy społecznej:

- dyskusja i podjęcie uchwały.

 1. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2018 rok:

      - dyskusja i podjęcie uchwały.

 1. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku:

- dyskusja i podjecie uchwały.

 1. Podjęcie uchwał w sprawie:
 2. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Jeziorki w dotyczącego zmiany zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok,
 3. zmian w budżecie Gminy Lniano na 2019 rok,
 4. ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli gminy Lniano,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych                        i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach podstawowych oraz określenia zasad obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lniano,
 6. planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Lniano,
 7. zniesienia formy ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnych będących pomnikami przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
 8. Rozpatrzenie wniosków wpływających do Rady Gminy:

- informacja komisji skarg, wniosków i petycji,

- rozstrzygnięcia Rady Gminy.

 1. Informacja o działalności wójta w okresie między sesjami Rady.
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie sesji.