Ogłoszenie

 W dniu 24 czerwca 2019 roku o godz.13. w sali narad Urzędu Gminy Lniano  ul. Wyzwolenia 7 odbędzie się VIII sesja Rady Gminy LnianoPoczątek formularza

 Porządek obrad VIII sesji Rady Gminy Lniano obejmuje:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapoznanie z porządkiem sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Lniano
 4. Rozpatrzenie „Raportu o stanie gminy Lniano za 2018 rok”.
  1. debata nad „Raportem o stanie Gminy Lniano w 2018 roku”,
  2. po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy – podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi wotum zaufania.
 5. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2018, stopnia zaawansowania realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz wykonania planu Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie:
 6. a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lniano za rok 2018 r., informacją o stanie mienia gminy, sprawozdaniem finansowym z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2018 rok,
 7. b) zapoznanie się z opinią RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2018 rok,
 8. c) zapoznanie się opinią i wnioskiem komisji rewizyjnej,
 9. d) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku komisji rewizyjnej,
 10. e) dyskusja,
 11. f) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Lniano za 2018 rok,
 12. g) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lniano absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Lniano za 2018 r.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie:
 14. a) rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Lubodzież w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Lubodzież na 2019 rok.
 15. b) rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Ostrowite w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Ostrowite na 2019 rok,
 16. c) zmian w budżecie Gminy Lniano na 2019 rok,
 17. d) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano,
 18. e) ustalenia regulaminu wynagradzania dla nauczycieli Gminy Lniano,
 19. f) zmiany uchwały dotyczącej planu rozwoju sieci dróg gminnych,
 20. g) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
 21. h) obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej,
 22. i) zmian w składzie osobowym komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Lniano,
 23. j) zmiany uchwały dotyczącej powołania komisji stałych Rady Gminy Lniano i określenia liczby ich członków,
 24. k) powołania zespołu do opiniowania zgłoszonych kandydatur na ławników sądowych,
 25. l) zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lniano na lata 2016 -2023,

ł) zniesienia formy ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnych będących pomnikami przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.

 1. Informacja o wynikach konsultacji dotyczących nadania nazw ulicom w miejscowości Błądzim.
 2. Informacja komisji skarg, wniosków i petycji w sprawie wniosków wpływających do Rady Gminy Lniano i podjęcie rozstrzygnięć w sprawie wniosków przez Radę Gminy.
 3. Informacja przewodniczącej rady nt. zgłoszonych interpelacji radnych i udzielonych na nie odpowiedzi.
 4. Informacja wójta o działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja o zgłoszonych wnioskach w trakcie zebrań wiejskich.
 6. Wolne wnioski i sprawy bieżące.

13.. Zakończenie sesji.