Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ark 3. ust 3 ustaw y z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały Rady Gminy Lniano w spraw ie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Lniano z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ark 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 

Odnośnik do BIP Lniano