Lniano,2020-10-20

 

Ogłoszenie

W dniu 26 października 2020  o godz.12. w sali narad Urzędu Gminy Lniano odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Lniano.

Porządek obrad XXII sesji Rady Gminy Lniano obejmuje:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrada.
 2. Zapoznanie z porządkiem.
 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji.
 4. Informacja o działalności placówek oświatowych na terenie gminy w roku szkolnym 2019/2020.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmian w budżecie Gminy Lniano na 2020 rok,
 2. określenia stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok,
 3. obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano roku,
 4. stawek podatku od środków transportu,
 5. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 6. zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lniano,
 7. przyjęcia rocznego programu współpracy organów Gminy Lniano z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok.
 8. powołania doraźnej komisji do spraw statutu gminy,
 1. Informacja wójta o działalności w okresie miedzy sesjami.
 2. Zakończenie sesji.

 

W związku ze stanem epidemii COVID-19 w obradach będą uczestniczyć wyłącznie radni, wójt, sekretarz, skarbnik, dyrektorzy szkół i obsługa techniczna sesji z zachowaniem rygoru sanitarnego i dystansu społecznego. Obrady będą dostępne on-line.