Lniano.2020-11-27

Ogłoszenie

W dniu 14 grudnia 2020 roku o godz. 12. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy Lniano.

Porządek obrad XXIV sesji Rady Gminy Lniano 14.12.2020 r.

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapoznanie z porządkiem sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji.
 4. Projekt budżetu Gminy Lniano na 2021 rok:
  1. wprowadzenie,
  2. uchwała Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2021 rok oraz uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Lniano na 2021 rok,
  3. opinie komisji stałych,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Lniano na 2021 rok.                                                                                          
 5. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Lniano:
  1. wprowadzenie,
  2. uchwała Składu Orzekającego RIO w Bydgoszczy w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano,
  3. opinie komisji stałych,
  4. dyskusja,
  5. podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian w budżecie Gminy Lniano na 2020 rok,
  2. „ Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2021 rok”,
  3. „ Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Lniano na 2021 rok”,
  4. przyjęcia „Strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych dla Gminy Lniano na lata 2020 – 2025”,      
  5. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lniano w 2021 roku”,
  6. przyjęcia raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Lniano” za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.,
  7. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Lniano,
  8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w części miejscowości Lniano,
  9. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Lniano,
  10. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Jakubowo,
  11. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Błądzim,
  12. zmiany uchwały dotyczącej wydzierżawienia nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy położonej w miejscowości Lniano na okres 10 lat,
  13. uchwalenia Statutu Gminy Lniano,
  14. przyjęcia planu pracy Rady Gminy Lniano na 2021 rok,
  15. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Lniano na 2021rok.
 7. Rozpatrzenie wniosków wpływających do Rady Gminy:
  1. informacja komisji skarg, wniosków i petycji w sprawie wniosków:

- mieszkanki miejscowości Jeżewo w sprawie wyłączenia działki stanowiącej jej własność położonej w miejscowości Jakubowo Gmina Lniano z Wdeckiego Parku Krajobrazowego,

-  wniosku mieszkanki miejscowości Mszano w sprawie zmniejszenia 100 metrowej strefy zakazu budowy nowych obiektów budowlanych od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych na strefę 50 metrową w miejscowości Mszano w odniesieniu do działki stanowiącej własność wnioskującej.

b) podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia wniosków:

- przekazania wniosku według właściwości,

- przekazania wniosku według właściwości.

 1. Informacja wójta o działalności w okresie między sesjami.

10.Wolne wnioski.

11.Zakończenie sesji.

 

Ze względu na stan epidemii COVID-19 w sesji będą uczestniczyć wyłącznie radni, wójt, sekretarz, skarbnik obsługa techniczna. Obrady będą dostępne on-line na stronie  www.bip.lniano.pl