Ogłoszenie


Informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2021 roku o godz.14:00 w sali narad Urzędu Gminy Lniano odbędzie się XXXI pozaplanowa sesja Rady Gminy Lniano zwołana na wniosek Wójta Gminy Lniano.
Porządek obrad XXXI sesji 16.08.2021
1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Zapoznanie z porządkiem sesji.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmian w budżecie Gminy Lniano na 2021 rok,
b) przyjęcia projektu Regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lniano i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu,
c) przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Lniano,
d) uchwalenia Planu Rozwoju Sieci Drogowej na terenie Gminy Lniano.
e) zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Lniano.
5. Rozpatrzenie wniosków wpływających do Rady Gminy Lniano:
a) Wniosek Wójta Gminy Lniano z dnia 30 czerwca 2021 r. znak GGiL.6822.03.2021 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Lniano działek o nr: 577/1,577/5 i 557/6 położonych w Błądzimiu pod drogę na wniosek właściciela działek:
- stanowisko komisji skarg, wniosków i petycji,
- podjęcie uchwały.
b) Wniosek Wójta Gminy Lniano z dnia 30 czerwca 2021 roku GGiL.6822.4.2021 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Lniano działek o nr: 201/6, 201/9, 201/12, 201/1 położonych w Błądzimiu pod drogę na wniosek właściciela działek:
- stanowisko komisji skarg, wniosków i petycji,
- podjęcie uchwały.
c) Wniosek Wójta Gminy Lniano z dnia 30 czerwca 2021 roku GGiL.6822.5.2021 w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Lniano działek o nr: 1/24, 24/34, 24/46, 24/45,24/41, 24/53 położonych w Ostrowitem pod drogę na wniosek właścicieli działek:
- stanowisko komisji skarg, wniosków i petycji,
- podjęcie uchwały.
d) Wniosek mieszkańców wsi Sierosław z dnia 18 czerwca 2021 r., (data wpływu18.06.2021 r., przekazanego radzie 21.06.2021 r.) w sprawie przekazania nieodpłatnie Gminie działek o nr 365/9 i 365/19 stanowiących własność wnioskujących położonych w miejscowości Lniano pod drogę:
- stanowisko komisji skarg, wniosków i petycji,
- podjęcie uchwały.
e) Wniosek mieszkańców Lniana z 17.06.2021 r. (data wpływu do UG Lniano 18.06.2021, przekazany radzie 21.06.2021 r.), tj. użytkowników wieczystych z Lniana w sprawie sprzedaży działki w miejscowości Lniano:
- stanowisko komisji skarg, wniosków i petycji,
- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
f) Wniosek mieszkańca wsi Lniano z dnia 24.05.2021, data wpływu do Urzędu Gminy w Lnianie 15.06.2021 r., przekazanego radzie 21.06.2021 r.) dotyczący ustawienia przez Gminę progu zwalniającego montowanego do drogi asfaltowej przy ul. Sportowej w Lnianie:
- stanowisko komisji skarg, wniosków i petycji,
- podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku.
6. Wolne wnioski.
7. Zakończenie sesji.

W związku z trwającym zagrożeniem COVID-19 w sesji będą uczestniczyć wyłącznie radni, wójt, sekretarz, skarbnik i obsługa techniczna sesji.
Obrady będą dostępne on-line na stronie www.lniano.pl, www.biplniano.pl.