UWAGA

W związku ze zmianą  zapisów dokumentacji konkursowej projektu "Granty PPGR" uprzejmie informujemy, że 14.10.2021 doprecyzowaniu uległy zapisy dokumentacji konkursowej tj:

  • Umowy o powierzenie grantu
  • Regulaminu konkursu
  • Schematu grantowego
  • Oświadczenia

Zmiany wprowadzają doprecyzowanie kwestii przekazania sprzętu do użytkownika końcowego oraz monitorowania efektów projektu.

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną dokumentacją.

Zaktualizowana dokumentacja jest dostępna pod TYM ADRESEM.

Jednocześnie, w przypadku gdy Gmina pozyskała już oświadczenia od użytkowników końcowych na uprzednich wzorach oświadczenia, informujemy, że będą one kwalifikowalne. Zmiany w oświadczeniu mają na celu doprecyzowanie i rozszerzenie katalogu miejscowości i nie wpływają na merytorykę oświadczeń. Nie ma potrzeby dokonywania ich wymiany. 

 

 W związku ze zmianą dokumentacji konkursowej Wójt Gminy Lniano przedłuża termin składania wniosków do dnia 22.10.2021 do godziny 15:00.

 

Wójt Gminy Lniano informuje, że ruszył nabór do Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”, mający na celu wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Grant skierowany jest  do osób  zamieszkujących w miejscowości, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i będących członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym), który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej.

Gmina Lniano może uzyskać dofinansowanie w wysokości iloczynu ilości dzieci z rodzin po PPGR i maksymalnej stawki za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej tj. 3 500 PLN za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1 500 PLN na zakup tabletu.

Zgodnie z regulaminem konkursu grantowego Gmina Lniano, aby mogła skorzystać z grantu musi zebrać oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych oraz uczniów szkoły średniej, którzy osiągnęli pełnoletniość, na podstawie których zostanie sporządzony wniosek.

W związku z powyższym osoby, które chcą przystąpić do konkursu muszą złożyć stosowne oświadczenie w terminie do 22 października 2021 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Lniano (złożenie ww. dokumentów nie jest jednoznaczne z otrzymaniem wsparcia).

 

Uwaga nowe wzory dokumentów zaktualizowane w związku ze zmianą regulaminu w dniu 15.10.2021r.

Regulamin Konkursu Grantowego

Oświadczenie dla opiekuna
Oświadczenie dla ucznia
Deklaracja udziału w programie
Wykaz - informacja o wyborze sprzętu