Lniano,2021-10-29

 

Ogłoszenie

 

W dniu 8 listopada 20201 roku o godz. 12:00 w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie  odbędzie XXXIV sesja Rady Gminy Lniano.

Porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Zapoznanie z porządkiem sesji.

3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji.

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie Gminy Lniano na 2021 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano,

c) obniżenia ceny żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Lniano,

d) stawek podatku od środków transportowych,

e) metody wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

f) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

g) ustalenia wysokości oraz zasad wypłat ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lniano za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach

h) wyrażenia zgody na wcześniejsze rozwiązanie umowy wieczystego użytkowania działki nr 286/17 obręb ewidencyjny Lniano o powierzchni 0,1782 ha.

5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych za 2020 rok.

6. Informacja o możliwości przyjęcia w 2021 roku skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w ramach kary ograniczenia wolności oraz prac społecznie użytecznych.

7. Wolne wnioski

8. Zakończenie sesji