INFORMACJA  DLA  MIESZKAŃCÓW

 

 

SYTUACJA  WYSTĄPIENIA  ZAGROŻENIA  ZE  STRONY  WILKÓW

 

Względem wilka Canis lupus, jako gatunku objętego ochroną ścisłą obowiązują przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183 z późn. zm.).

W przypadku incydentów dotyczących ataków drapieżników na psy domowe należy podkreślić, że podstawową formą ochrony dobytku przed szkodami wyrządzanymi przez wilki jest jego zabezpieczenie. Dotyczy to również konieczności zapewnienia opieki nad psami domowymi, zakazu puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna, a także zakazu puszczania psów luzem w lesie.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zapewnia uzyskanie fachowej pomocy, dotyczącej sposobów zabezpieczenia przed szkodami wyrządzonymi przez wilki. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy na podstawie art. 126 ustawy o ochronie przyrody odpowiada za szkody wyrządzone m.in. przez wilka w pogłowiu zwierząt gospodarskich. W celu uzyskania odszkodowania konieczne jest zgłoszenie telefoniczne lub złożenie stosownego wniosku, którego wzór udostępniony został na stronie internetowej RDOŚ w Bydgoszczy pod adresem: http://bip.bydgoszcz.rdos.gov.pl/szacowanie-szkod-wyrzadzonych-przez-zwierzeta-objete-ochrona-gatunkowa.

Jedną z prostych, a jednocześnie bardzo skutecznych metod zabezpieczenia zwierząt gospodarskich przed atakami wilków jest użycie fladr, czyli linek lub taśm z przymocowanymi kawałkami materiału w jaskrawych barwach, którymi grodzi się teren.  W związku z powyższym osoby zamieszkujące teren gminy Lniano, których zwierzęta gospodarskie narażone są na ataki wilków, mogą zgłaszać się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, w celu otrzymania ww. zabezpieczeń.

Na podstawie wyżej wymienionych aktów prawnych istnieje możliwość uzyskania odstępstwa od obowiązujących zakazów w stosunku do gatunków chronionych. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy jest organem mogącym udzielić zezwolenia na niektóre czynności zakazane (np. płoszenie) gatunku chronionego - wilka.

Zezwolenie wydawane jest na wniosek strony, na podstawie i w zakresie określonym w art. 56 ustawy o ochronie przyrody,  zawierający odpowiednio:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę wnioskodawcy;

2) cel wykonania wnioskowanych czynności;

3) opis czynności, na którą może być wydane zezwolenie;

4) nazwę gatunku lub gatunków, których będą dotyczyć działania, w języku łacińskim i

polskim, jeżeli polska nazwa istnieje;

5) liczbę lub ilość osobników, których dotyczy wniosek, o ile jest to możliwe do ustalenia;

6) wskazanie sposobu, metody i stosowanych urządzeń do chwytania, odławiania lub

zabijania zwierząt  lub sposobu wykonania innych czynności, na które może być wydane

zezwolenie, a także miejsca i czasu wykonania czynności oraz wynikających z tego

zagrożeń;

7) wskazanie podmiotu, który będzie chwytał lub zabijał zwierzęta.

W przypadku zamiaru zabicia wilka, z uwagi na objęcie ścisłą ochroną gatunkową, organem właściwym do wydania zezwolenia jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

 

Wniosek o odszkodowanie 

Wniosek o odszkodowanie 

 

 

                                                                                                             Wójt

                                                                                                      Gminy Lniano