Ogłoszenie

Urząd Gminy Lniano informuje, że w dniu 25 czerwca 2013 roku o godz. 14 – tej w sali narad Urzędu odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Lniano.

 

Porządek XXVIII sesji Rady Gminy Lniano

 

1.       Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.       Zapoznanie z porządkiem sesji.

3.       Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.       Uroczyste wręczenie aktu nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Lniano”.

5.       Absolutorium:

a)      wprowadzenie do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2012,

b)      uchwała Nr 10/S/2013 r. Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Lniano sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Lniano za 2012 rok wraz z załączoną informacją o stanie mienia Gminy,

c)       wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w sprawie absolutorium,

d)      opinia Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy Lniano z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2012 rok,

e)      dyskusja,

f)       podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lniano za 2012 rok.

6.       Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      zmian w budżecie gminy na 2013 rok,

b)      sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Lnianie,

c)       zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie gminy Lniano,

d)      wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciel nieruchomości,

e)      sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

f)       zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siemkowie,

g)      raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska Gminy Lniano” za okres od 1.01.2011 do 31.12.2012,

h)      sprzedaży nieruchomości komunalnej położonej w m. Siemkowo,

i)        nabycia nieruchomości w miejscowości Błądzim pod poszerzenie pasa drogowego.

7.       Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami Rady.

8.       Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na XXVII sesji.

9.       Zgłaszanie interpelacji.

10.   Wolne wnioski.

11.   Zakończenie sesji.