Ogłoszenie

Urząd Gminy Lniano informuje, że w dniu18 grudnia 2013 roku o godz. 14 – tej w sali narad urzędu  odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy Lniano

Porządek XXXII sesji Rady Gminy Lniano

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zapoznanie z porządkiem sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Projekt budżetu gminy na 2014 rok:

a)      wprowadzenie,

b)      opinia komisji stałych,

c)      opinia Składu Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy w sprawie projektu budżetu gminy na 2014 rok,

d)     dyskusja,

e)      podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2014 – 2021”,

f)       podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.

5.      Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok:

a)      wprowadzenie,

b)      podjęcie uchwały.

6.      Przyjęcie „Programu przeciwdziałania narkomanii w  gminie Lniano na 2014 rok”:

a)      wprowadzenie,

b)      podjęcie uchwały.

7.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      w sprawie wieloletniego planu budowy dróg gminnych,

b)      planu pracy Rady Gminy Lniano na 2014 rok,

c)      planów pracy komisji stałych na 2014 rok.

8.      Informacja nt. działalności Wójta w okresie między sesjami Rady.

9.      Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na poprzedniej sesji.

10.  Zgłaszanie interpelacji.

11.  Wolne wnioski.

12.  Zakończenie sesji.