I)    Podstawa prawna:

1.         Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r.o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7), zwana powszechnie ustawą rekrutacyjną.

2.         Wyrok TK z 8 stycznia 2013 r., w którym za niekonstytucyjne uznano uregulowanie rekrutacji do publicznych przedszkoli i szkół w rozporządzeniu i wewnętrznych przepisach poszczególnych placówek oświatowych.

II)   Postanowienia ogólne:

1.         Do oddziałów przedszkolnych  przyjmowane są dzieci w wieku od  3 - 5 lat ,  zamieszkałe  na terenie  obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie   z wyjątkiem punktów 2, 3 .

2.         W przypadku dzieci posiadających orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  o odroczeniu obowiązku szkolnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte  dziecko w wieku powyżej 5 lat.

3.         Do oddziału przedszkolnego może zostać przyjęte dziecko spoza obwodu szkoły oraz dziecko  zamieszkałe poza Gminą Lniano - o ile  oddziały  przedszkolne  posiadają wolne miejsca .

4.         Dziecko w wieku 5 lat ma  obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

5.          Dziecko 6 letnie,  które   nie rozpoczęło edukacji w szkole, a posiada orzeczenie PPP o odroczeniu obowiązku szkolnego  ma obowiązek rocznego   przygotowania przedszkolnego.

6.         Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 4 i 5 jest zadaniem    własnym gminy.

7.         Liczba dzieci  w jednym oddziale nie może przekroczyć 25. 

8.         Dopuszcza się tworzenie oddziałów mieszanych ( 5-6 latków, 5-4 latków oraz 3-4 latków)

9.         Liczebność oddziałów mieszanych nie może przekroczyć liczby określonej w pkt. 7.

10.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać  objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

11.    Dzieci zamieszkałe na terenie obwodu szkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie i objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym są   przyjmowane z urzędu.

12.    Do  oddziałów przedszkolnych przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

13.    Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.

14.    Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego składa się do dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie (załącznik nr1).

15.    Wniosek o przyjęcie do publicznego  oddziału przedszkolnego może być złożony do nie więcej niż trzech wybranych oddziałów przedszkolnych , w którym określa się kolejność dokonanego wyboru.

16.      Sekretarz szkoły dokonuje analiz wniosków pod względem formalnym i prowadzi ich ewidencję.

17.    O przyjęciu dziecka do publicznego oddziału przedszkolnego w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor. Jeżeli wymaga ono zmian organizacyjnych i dodatkowych nakładów finansowych dyrektor może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

18.    Ogólne kryteria rekrutacji stosuje się także do dzieci  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do publicznego oddziału przedszkolnego.

19.    Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym oddziale przedszkolnym  nie biorą udziału w rekrutacji - rodzice  w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego składają jedynie deklarację na kolejny rok szkolny o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym oddziale przedszkolnym. (załącznik nr 2) Deklaracje te należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie do dnia 9 marca 2015 r. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym oddziale przedszkolnym od dnia 1 września nowego roku szkolnego.

III )  Postępowanie rekrutacyjne

1.         Do oddziałów przedszkolnych przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Lniano i należących do obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie.

2.         W przypadku większej liczby  kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w pkt. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych, na I etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

Opis kryteriów : 

Wartość  punktowa

Wielodzietność  rodziny (  rodzina wychowująca 3 i więcej dzieci)

1 punkt

Niepełnosprawność dziecka

1 punkt

Niepełnosprawność jednego  z rodziców

1punkt

Niepełnosprawność obojga  rodziców

1 punkt

Niepełnosprawność  rodzeństwa  dziecka

1 punkt

Samotne wychowywanie dziecka

1 punkt

Rodzina zastępcza

1 punkt

3.      Na potwierdzenie spełnienia kryteriów, o których mowa w pkt.2 do wniosku dołącza się odpowiednio:

1)      oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

2)      orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn.zm.),

3)      orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn.zm.),

4)       prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

5)      dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie  z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz.135).

6)      oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

4.       W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dany oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania.

5.      W drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, o którym mowa w pkt 4 brane są pod uwagę następujące kryteria o przyporządkowanej wartości punktowej:

 

Kryteria dodatkowe   

kandydaci, których rodzeństwo jest już przyjęte do oddziału przedszkolnego w danej szkole

2   punkty

aktywność zawodowa obu rodziców bądź prawnych opiekunów (oboje pracujący)

2   punkty

czas pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym powyżej 5 godzin

1 punkt

 

 

6.      Potwierdzeniem spełnienia kryterium, o których mowa w pkt 5 – aktywność zawodowa obu rodziców bądź prawnych opiekunów ,  jest odpowiednio oświadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę lub oświadczenie o wykonywaniu pracy w ramach umowy cywilno-prawnej lub oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej z uwzględnieniem nr NIP i REGON.

 

7.         Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły lub  obszarem Gminy Lniano mogą być przyjęci do  oddziałów przedszkolnych, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego ( I i II etap )  nadal istnieją wolne miejsca w tych oddziałach.

8.         W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły lub  obszarem Gminy Lniano przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne, stosując odpowiednio przepisy pierwszych etapów postępowania.

9.         Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia.

 IV )  Komisja  rekrutacyjna

1.         Dyrektor powołuje   Komisję  Rekrutacyjną  w skład,  której może wejść:

a.     przedstawiciel   Rady Rodziców ,

b.     przedstawiciel  Rady Pedagogicznej ,

c.     przedstawiciel  organu prowadzącego ,

d.     pracownik sekretariatu  i wyznacza jej przewodniczącego.

2.         Dyrektor  5 dni wcześniej    informuje  członków Komisji  rekrutacyjnej o terminie obrad.

3.         Przewodniczący  Komisji rekrutacyjnej   może  żądać  od rodziców  dokumentów potwierdzających spełnienie  przez dziecko  zaznaczonych  kryteriów  we wniosku.

4.         Do zadań  Komisji  Rekrutacyjnej należy:

a.         ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

b.         ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

c.         sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

5.        Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do oddziału przedszkolnego.

6.        Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do oddziału przedszkolnego jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

7.        Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego.  Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

8.        Listy, o których mowa w pkt.. 5 i 7, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie oddziału przedszkolnego lub  szkoły oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoły , oddziału przedszkolnego i gminy.  Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

9.        Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w pkt.7, jest określany
w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego.

10.    Dyrektor  szkoły informuje Wójta o nieprzyjęciu do oddziału przedszkolnego dziecka, któremu gmina ma obowiązek zapewnić wychowanie przedszkolne. 

      

V)  Procedura odwoławcza

1.        W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego  oddziału przedszkolnego.

2.        Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzicakandydata z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3.        Rodzickandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.        Dyrektor szkoły, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły  służy skarga do sądu administracyjnego.

 

VI)Harmonogram rekrutacji do  oddziałów przedszkolnych

        w roku szkolnym2014/2015

1.        W roku szkolnym 2014/2015 rodzice dzieci  ubiegających się o przyjęcie do  oddziałów  przedszkolnych będą uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym zgodnie z poniższym harmonogramem.

 od dnia

godz.

do dnia

godz.

czynności rodzica

Kontynuacja edukacji przedszkolnej

2 marca

 

9 marca

 

składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w danym oddziale przedszkolnym (Załącznik nr 2)

Rekrutacja do  oddziałów przedszkolnych

2 marca

 

31 marca

 15:00

składanie wniosków rekrutacyjnych (załącznik nr 1 ) wypełniony formularz składa szkole pierwszego wyboru

(rodzice dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego składają w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru także kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego)

1 kwietnia

 

17 kwietnia

15:00

postępowanie rekrutacyjne

10 kwietnia

15:00

 

 

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów  zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

17 kwietnia

15:00

   

podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Rekrutacja uzupełniająca-zostanie ustalona dopiero gdy będą w oddziałach przedszkolnych wolne miejsca.

 

 

 

VII)  Przepisy końcowe

1.        Dokumenty występujące w procedurze naboru:

a.       protokół postępowania rekrutacyjnego,

b.      zarządzenie dyrektora w prawie powołania komisji rekrutacyjnej,

c.       lista kandydatów zakwalifikowanych do rekrutacji,

d.      lista kandydatów niezakwalifikowanych do rekrutacji,

e.       lista kandydatów przyjętych,

f.       lista kandydatów nieprzyjętych,

g.      wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata,

h.      uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata,

i.        odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

j.        wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego,

k.      deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego,

l.        lista kandydatów zamieszkałych  na trenie gminy, którzy nie zostali przyjęci do przedszkola.

 

2.         Dyrektor ma możliwość tworzenia listy „rezerwowej”, na której umieszcza na życzenie rodziców dzieci nieprzyjęte do przedszkola.

3.         Rodzice dzieci przyjętych są zobowiązani do bezzwłocznego powiadomienia dyrektora o rezygnacji z miejsca w przedszkolu.

4.         Dane osobowe dzieci  przyjętych oraz  dokumentacja  postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres pobytu wychowanka w przedszkolu.

5.         Dane osobowe dzieci  nieprzyjętych  są przechowywane przez okres roku. Jeżeli  na rozstrzygnięcie  dyrektora została wniesiona skarga do sądu  administracyjnego , to  dane dziecka są przechowywane do  zakończenia postępowania  prawomocnym wyrokiem .

6.         Zmian w regulaminie   dokonuje dyrektor   w sytuacji  zmian aktów prawnych.

7.          Regulamin obowiązuje od 25.02.2015 r.

 

Regulamin wchodzi w życie na podstawie Zarządzenia Nr 7/2014/15 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła  II w Lnianie .z dnia  25.02.2015 r.

Plik do pobrania:

  1. Wniosek