Ogłoszenie

 

Urząd Gminy w Lnianie informuje, że w dniu 11 kwietnia 2014 roku o0 godz. 13 – tej w sali narad urzędu odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy Lniano

 

Porządek XXXIV sesji Rady Gminy Lniano

 

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.     Zapoznanie z porządkiem.

3.     Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.     Ocena zasobów pomocy społecznej:

a)     wprowadzenie,

b)     opinia komisji społecznej,

c)     dyskusja,

d)     podjęcie uchwały

5.     Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2013 rok.

6.     Podjęcie uchwał w sprawie:

a)     zmian budżetu gminy Lniano na 2014 rok,

b)     zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2014-2021,

c)     udzielenia pożyczki długoterminowej dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Lniano  z siedzibą w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9,

d)     udzielenia pożyczki długoterminowej  dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Lniano  z siedzibą w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9,

e)      udzielenia pożyczki długoterminowej  dla Towarzystwa Rozwoju Gminy Lniano  z siedzibą w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9,

f)      udzielenia pożyczki długoterminowej dla instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Lnianie,

g)     w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład Alei przydrożnej  będącej pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano,

h)     zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa będącego pomnikiem przyrody rosnącego w parku dworskim w miejscowości Ostrowite w gminie Lniano,

i)      zabiegów sanitarno – pielęgnacyjnych drzew uznanych za pomniki przyrody rosnących na terenie gminy Lniano w miejscowościach Lnianek, Brzemiona i Siemkowo,

j)      w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Lniano oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

k)     w sprawie planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych  przez Gminę Lniano,

l)      zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za  świadczenia w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie,

m)   w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w gminie Lniano” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Poddziałanie 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”,

n)     zmieniająca uchwałę w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego i nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz obniżek dla osób pełniących funkcje kierownicze w szkołach podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Lniano,

o)     wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,   

p)     zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,

q)     zmieniającej Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na 2014 rok,

r)      zmiany uchwały dotyczącej uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych dla gminy Lniano na okres od 1 maja 2014 do  30 kwietnia 2014 r,

s)     zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad pobierania diet dla sołtysów.

7.     Rozpatrzenie korespondencji wpływającej do Rady Gminy.

8.     Informacja o działalności wójta w okresie między sesjami.

9.     Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na poprzedniej sesji.

10.   Zgłaszanie interpelacji.

11.   Wolne wnioski.

12.   Zakończenie sesji.