Rodzina 500 plus

Od dnia 1 kwietnia 2016 roku w naszej gminie rozpocznie się realizacja ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 roku, poz. 195) – Rodzina 500+.

Ustawa wprowadzająca świadczenie wychowawcze wchodzi w życie od dnia 1 kwietnia 2016 roku, dlatego też dopiero od tej daty można będzie składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.  

Obejrzyj film: jak otrzymać świadczenie wychowawcze Rodzina 500 plus?

W przypadku złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 1 lipca 2016 r. (włącznie), prawo do świadczenia wychowawczego, na podstawie tego wniosku ustala się począwszy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. od 1 kwietnia 2016 r. Natomiast w przypadku złożenia wniosku po upływie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. po 1 lipca 2016 r.), prawo do świadczenie zostanie przyznane i wypłacone począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
    Świadczenie to przysługuje matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie. Świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł rodzice otrzymają niezależnie od dochodu na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800,00 zł netto na osobę wsparcie otrzyma także rodzic na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe wynosi 1200,00 zł netto na osobę.
W przypadku ustalania prawa do świadczenia wychowawczego rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego jest rok kalendarzowy 2014, z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu.
    Ustalenie i wypłata świadczenia wychowawczego w przypadku złożenia wniosku w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, następuje w terminie 3 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Przy ubieganiu się o świadczenia 500+ na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dołączania zaświadczeń/oświadczeń o dochodach.
    Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, rozpoczyna się 1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r.

Druki wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego można odbierać w Urzędzie Gminy w Lnianie, pokój nr 6, a ich przyjmowanie rozpocznie się od 1 kwietnia 2016 r.

Druki dostępne są również do pobrania na stronie internetowej www.bip.lniano.pl.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (0-52) 33-23-002 wew. 31 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Lnianie, pokój nr 6.

DOKUMENTY DO POBRANIA

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego.pdf (650kB) pdf
 
Oświadczenie załącznik nr 2.pdf (258kB) pdf

Oświadczenie załącznik nr 3.pdf (82kB) pdf

Oświadczenie załącznik nr 4.pdf (71kB) pdf