Informujemy, że XXVII sesja Rady Gminy Lniano odbędzie się w dniu 18 września 2017 r. o godz. 13.00   w sali narad  Urzędu Gminy w Lnianie

 Porządek  XXVII sesji Rady Gminy Lniano obejmuje:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapoznanie z porządkiem.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2017 r. wraz z informacją o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 6. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Lubodzież dotyczącego zmiany zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok,
 7. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Mukrz dotyczącego zmiany zakresu przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok.
 8. zmian w budżecie gminy Lniano na 2017 rok,
 9. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2017 – 2027,
 10. zasad udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Lniano w ramach pomocy de minimis,
 11. zmiany uchwały dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lniano,
 12. terminu częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 13. Rozpatrzenie korespondencji wpływającej do Rady Gminy.
 14. Informacja o działalności Wójta w okresie między sesjami Rady.
 15. Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na XXV sesji.
 16. Zgłaszanie interpelacji
 17. Wolne wnioski.
 18. Zakończenie sesji.