Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów/zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa


Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

Wypełniony zgodnie z formularzem:

 

  •  zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (pobierz formularzdotyczy osób fizycznych

 

        lub

 

  •  wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (pobierz formularz)   dotyczy osób prawnych


    Termin i sposób załatwienia:

    wniosek należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy. Uprawniony pracownik dokona wizji lokalnej i określi prawidłowość danych zawartych w formularzu. Osoby fizyczne nie ponoszą opłat za usunięcie drzew. Osoby prawne i przedsiębiorcy osoby fizyczne w przypadku gdy usuwanie drzew związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą ponoszą stosowną opłatę. Podstawą jej naliczania jest obwód pnia drzewa na wysokości 130 cm od poziomu gruntu, w przypadku usuwania krzewów opłatę nalicza się w stosunku do powierzchni, z której mają być usuwane.Miejsce złożenia dokumentów:

Dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lnianie, w sekretariacie - pokój nr 1 lub bezpośrednio u pracownika - pokój nr 2 (parter) albo za pośrednictwem poczty.

Osoba odpowiedzialna: Adam Giczela – podinspektor ds. leśnictwa UG Lniano

Tel. 52-3323756, kom. 516151154


Oplata skarbowa:

brak opłaty”