Dofinansowanie kosztów ksztalcenia mlodocianych pracowników.
 
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA
PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH
 
1.    PODSTAWA PRAWNA
•    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, art. 70b ( Dz.U. z 2015 r,                          poz. 2156, z późn. zm.),
•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 232);               
•    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2010, Nr 244,  poz.1626 z późn. zm.);
•    Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2007, Nr 59, poz. 404, z późn. zm.);
•    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010, Nr 53 poz. 311,  z późn.zm.);
•    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).
 
2.   ZASADY DOFINANSOWANIA
 
1) Zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U.                  z 2015 poz. 2156 z późn. zm.) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów  kształcenia, jeżeli:
•    pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianychi ich wynagradzania;
•    młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
2) Dofinansowanie przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika.
3) Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).
4) Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.
 
 3. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW
 Dofinansowanie jest składane na wniosek pracodawcy złożony w terminie do 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu z tytułu nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania.
 4. WYMAGANE DOKUMNETY
1.    dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę. Kwalifikacje, o których mowa, określone są w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
2.    umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego;
3.    dokumenty potwierdzające zatrudnienie osoby prowadzącej w imieniu pracodawcy szkolenie;
4.    dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia (w przypadku zmiany umowy);
5.    dokument potwierdzający datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym (kopia dyplomu lub świadectwa potwierdzająco zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu);
6.    aktualny wydruk z CEIDG lub z Krajowego Rejestru Sądowego w zależności od formy działalności prowadzonej przez pracodawcę. Z dokumentu powinno wynikać, że składany wniosek został złożony przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o dofinansowanie;
7.    pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika;
8.    wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jaką pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie lub oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w tym okresie;
9.    formularz informacji, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, zmiana z dnia 24 października 2014 r., poz. 1543).
Załączone kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.
Wnioski do pobrania :
 
 
 

UWAGA:
Wnioskodawca, który wyrejestrował działalność gospodarczą, będący osobą fizyczną nie podlega przepisom o pomocy publicznej, dlatego tacy wnioskodawcy nie muszą dołączać do wniosku:
•    wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, otrzymanej w roku, w którym pracodawca ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,
•    formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
5.WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
1) Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi:
•    w przypadku nauki zawodu - do 8081 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia;
•    w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia;
2) Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy, a młodociany pracownik podjął naukę zawodu na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego u innego pracodawcy - przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej przez nich nauki zawodu. Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.
3) Kwoty dofinansowania określone powyżej podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
6. OBOWIĄZEK ZAWIADAMIANIA O ZAWARCIU UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM
 
Zgodnie z § 3 a Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tekst jedn. Dz.U. z 2014, poz. 232) o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem, pracodawca zawiadamia wójta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika .Wzór zawiadomienia