ZASILEK RODZINNY

 

 • wniosek
 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzajacego tozsamosc osoby ubiegajacej sie o zasilek rodzinny,
 • kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywajacego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadajacego status uchodzcy lub posiadajacego zezwolenie na osiedlenie sie w Rzeczpospolitej Polskiej
 • podpis aktu urodzenia dziecka,
 • orzeczenie o niepelnosprawnosci albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepelnosprawnosci dziecka,
 • zaswiadczenia z Urzedu Skarbowego wszystkich pelnoletnich czlonków rodziny za 2006r. oraz oswiadczenia stwierdzajace wysokosc dochodu rodziny,
 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sadu orzekajacego rozwód lub separacje albo kopia aktu zgonu malzonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowujacej dziecko)
 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sadu zasadzajacego alimenty na rzecz dziecka lub wyroku zobowiazujacego jednego z rodziców do ponoszenia calkowitych kosztów utrzymania dziecka
 • zaswiadczenie szkoly, w przypadku, gdy dziecko uczeszcza do szkoly ponadgimnazjalnej,
 • informacja sadu o toczacym sie postepowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka

DODATEK Z TYTULU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

 

 • wniosek,
 • zaswiadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu wychowawczego,
 • zaswiadczenie pracodawcy o co najmniej 6 miesiecznym zatrudnieniu bezposrednio przed udzieleniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • informacja od pracodawcy o okresie na jaki zawarta zostala umowa o prace,
 • zaswiadczenia ZUS o zgloszeniu do ubezpieczen spolecznych
DODATEK Z TYTULU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

 

 • wniosek,
 • dokument stwierdzajacy stan cywilny osoby ubiegajacej sie
 • odpis aktu zgonu rodzica dziecka lub odpis zupelny aktu urodzenia dziecka (aktualny)

DODATEK Z TYTULU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ


Przysluguje on w kwocie 80 zl miesiecznie na trzecie i kazde nastepne dziecko w rodzinie. Przy okreslaniu liczby dzieci w celu ustalenia prawa do niniejszego dodatku brane sa pod uwage wylacznie dzieci uprawnione do zasilku rodzinnego.


DODATEK Z TYTULU KSZTALCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPELNOSPRAWNEGO

 

 • orzeczenie o niepelnosprawnosci albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepelnosprawnosci dziecka,
DODATEK Z TYTULU ROZPOCZECIA ROKU SZKOLNEGO

 

 • zaswiadczenie szkoly, w przypadku, gdy dziecko ukonczylo 18 rok zyciaDODATEK Z TYTULU PODJECIA (LUB DOJAZDOW) PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

 

 • zaswiadczenie szkoly, potwierdzenie miejsca zamieszkania w miejscowosci, w której znajduje sie szkola
ZASILEK PIELEGNACYJNY

 

 • wniosek,
 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzajacego tozsamosc osoby ubiegajacej sie o zasilek pielegnacyjny,
 • akt urodzenia dziecka lub inny dokument potwierdzajacy wiek dziecka,
 • orzeczenie o niepelnosprawnosci albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepelnosprawnosci.
SWIADCZENIE PIELEGNACYJNE

 

 • wniosek,
 • uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzajacego tozsamosc osoby ubiegajacej sie o swiadczenie pielegnacyjne,
 • zaswiadczenia (z Urzedu skarbowego wszystkich pelnoletnich czlonków rodziny) oraz oswiadczenia stwierdzajace wysokosc dochodu rodziny,
 • akt urodzenia lub inny dokument potwierdzajacy wiek dziecka,
 • orzeczenie o niepelnosprawnosci lacznie ze wskazaniami koniecznosci stalej lub dlugotrwalej opieki lub pomocy innej osoby w zwiazku ze znacznie ograniczona mozliwoscia samodzielnej egzystencji oraz koniecznosci stalego wspóludzialu na co dzien opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo znacznym stopniu niepelnosprawnosci,
 • dokument potwierdzajacy nie pozostawanie w zatrudnieniu na dzien zlozenia wniosku (np. oswiadczenie);
 • wszystkie swiadectwa pracy celem wyliczenia okresu zatrudnienia (równiez zaswiadczenie z GOPS o pobieraniu zasilku stalego)do celów emerytalno - rentowych,
 • oswiadczenie o podleganiu (lub nie) ubezpieczeniom zdrowotnym z tytulu posiadania statusu czlonka rodziny