Przyznawanie lokali mieszkalnych, socjalnych


Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 773 z pózn. zm.)
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnosci lokali
 • ( Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z pózn. zm.)


Wymagane dokumenty:

 • druk wniosku o najem lokalu mieszkalnego, socjalnego ( pobierz formularz )
 • zaswiadczenia o dochodach brutto pomniejszone o koszty uzyskania i skladke ZUS
 • z ostatnich trzech miesiecy (pobierz formularz )

Termin i sposób zalatwienia:

 • podstawa zawarcia umowy najmu lokalu jest umieszczenie wnioskodawcy na liscie rocznej uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego lub socjalnego sporzadzonej przez Spoleczna Komisje Mieszkaniowa
 • projekt listy Spolecznej Komisji Mieszkaniowej podaje sie do publicznej wiadomosci poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy w terminie do 31 stycznia kazdego roku
 • w terminie 1 m-ca od daty wywieszenia listy mozna skladac- pisemne uwagi i zastrzezenia do projektu, które podlegaja rozpatrzeniu przez Spoleczna Komisje Mieszkaniowa
 • ostateczna lista zostaje wywieszona do dnia 31 marca kazdego roku
 • wnioski o umieszczenie na liscie osób uprawnionych do najmu lokalu nalezy skladac-
 • do dnia 30 listopada roku poprzedzajacego sporzadzanie listy.
Miejsce zlozenia dokumentów:

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami nalezy zlozyc w Urzedzie Gminy, pokój nr 10 (I pietro).

Podinspektor ds. gospodarki gruntami i lokalami - zasobami mienia komunalnego
- Maria Gzella

Oplata:

brak oplat

Inne informacje:

W przypadku dwukrotnej odmowy przyjecia przez wnioskodawce proponowanego lokalu spelniajacego okreslone prawem warunki, wnioskodawca zostaje skreslony z listy