Uchwala Nr XV/117/08 
Rady Gminy w Lniano 
z dnia 29 lutego 2008 r.

 

w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.

Na podstawie art. 90 f ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991r. O systemie oswiaty (Dz. U z 2004r. Nr 256, poz.2572 i Nr 281, poz.2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006r., Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007r. Nr 42, poz. 273 i Nr 80, poz. 542) uchwala sie, co nastepuje:


Rozdzial 1. Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin okresla: 
1) sposób ustalania stypendium szkolnego, 
2) formy stypendium szkolnego, 
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego, 
4) tryb i sposób udzielania zasilku szkolnego. 
§ 2. Na warunkach przewidzianych w niniejszym regulaminie stypendia szkolne sa przyznawane zamieszkalym na terenie gminy Lniano uczniom szkól wymienionych w art. 90 ust. 3 i 4 ustawy o systemie oswiaty. 

Rozdzial 2. Sposób ustalania wysokosci i formy stypendium szkolnego. 

§ 3.1. Wysokosc miesiecznego dochodu na osobe w rodzinie ucznia uprawnionego do uzyskania prawa do stypendium szkolnego ustala sie zgodnie z art. 8 ust.3-13 ustawy o pomocy spolecznej na podstawie przedlozonych przez ucznia, jego rodziców lub opiekunów prawnych zaswiadczen i innych dokumentów o uzyskanych dochodach lub w przypadku ucznia, którego rodzina korzysta ze swiadczen pienieznych pomocy spolecznej, na podstawie zaswiadczenia wydanego przez kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej o korzystaniu ze swiadczen pienieznych. 

2.Stypendium moze byc przyznane w pelnej lub czesciowej wysokosci w zaleznosci od sytuacji materialnej ucznia, uzaleznionej od wysokosci miesiecznego dochodu na osobe w rodzinie ucznia i nie moze byc nizsza niz 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o swiadczeniach rodzinnych i wynosi miesiecznie: 

a) 110 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust 2 pkt 2 ustawy o swiadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobe w rodzinie nie przekracza 50 % kwoty okreslonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy spolecznej, 
b) 100 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o swiadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobe w rodzinie wynosi od 50 % do 70 % kwoty okreslonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy spolecznej, 
c) 90 % kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o swiadczeniach rodzinnych, gdy dochód na osobe w rodzinie wynosi od 70 % do 100 % kwoty okreslonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 o pomocy spolecznej. 

3.Stypendium szkolne moze byc przyznane na okres nie dluzszy niz 10-mcy w danym roku szkolnym. 

§ 4.1. Formy stypendium szkolnego: 
1) calkowite lub czesciowe pokrycie kosztów udzialu w zajeciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczajacych poza zajecia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a takze calkowite lub czesciowe pokrycie kosztów udzialu w zajeciach edukacyjnych realizowanych poza szkola, 
2) pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególnosci zakup podreczników, 
3) pokrycie kosztów zwiazanych z pobraniem nauki poza miejscem zamieszkania, 
4) swiadczenia pienieznego, jezeli przyznane stypendium w formach, o których mowa w pkt.1-3 nie jest mozliwe lub niecelowe, 
2.W przypadku ustalenia form udzielania stypendium wymienionych w pkt.1-3 celem rozliczenia stypendium , stypendysta zobowiazany jest do przedstawienia rachunków, faktur, biletów itp. z okresu roku szkolnego, w którym wyplacane jest stypendium. 

Rozdzial 3. Tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego. 

§5.1.Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego sklada sie w Urzedzie Gminy w Lnianie. 
2.Do wniosku nalezy dolaczyc: 
1) zaswiadczenie o dochodach (netto) za miesiac sierpien, 
2) zaswiadczenie wydane przez kierownika Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej o korzystaniu ze swiadczen pienieznych, 
3) zaswiadczenie o wielkosci posiadanego gospodarstwa rolnego o hektarach przeliczeniowych lub nakaz platniczy za rok biezacy, 
4) opinie dyrektora szkoly, do której uczeszcza uczen. 

§ 6.1.Do opiniowania wniosków o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym wójt powoluje komisje stypendialna w skladzie 7- osobowym. 
2. Przewodniczacego i wiceprzewodniczacego wybieraja czlonkowie komisji sposród siebie. 
3. Do zadan komisji nalezy: 
1) sprawdzanie wniosków o stypendium szkolne pod wzgledem poprawnosci formalnej, 
2) wstepne kwalifikowanie uczniów do grup dochodowych, 
3) negatywne opiniowanie wniosków niezaslugujacych na pozytywne rozpatrzenie, 
4) rozpatrywanie sytuacji materialnej uczniów, którym stypendium szkolne ma byc przyznane z urzedu. 
4. Komisja odbywa posiedzenie w terminie uzgodnionym z wójtem. 
5. Z posiedzenia komisji sporzadza sie protokól. 
6. Obsluge biurowa komisji zapewnia Urzad Gminy w Lnianie. 

§ 7. 1.Stypendium szkolne w formie przewidzianej w § 5 pkt 1 jest realizowane poprzez zaplate naleznosci za udzial ucznia w zajeciach edukacyjnych do wysokosci przyznanego stypendium, 
2. Stypendium szkolne przewidziane w formie rzeczowej, przewidzianej w § 5 pkt 2, jest udzielane poprzez refundacje kosztów zakupu podreczników lub zakupu innego wyposazenia o charakterze edukacyjnym wskazanych przez ucznia i zaakceptowanych przez szkole do wysokosci przyznanego stypendium, 
3. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 3 jest udzielane poprzez zwrot (dofinansowanie) kosztów biletów miesiecznych na dojazdy do szkoly polozonej poza miejscem zamieszkania ucznia albo poprzez sfinansowanie (dofinansowanie) kosztów zamieszkania w miejscowosci polozenia szkoly do wysokosci przyznanego stypendium, 
4. Stypendium szkolne przewidziane w § 5 pkt 4 jest wyplacane w formie gotówkowej, w Kasie Urzedu Gminy w Lnianie. 
§. 8.Uczen traci prawo do stypendium w przypadku: 
1) ustania przeslanek warunkujacych przyznanie swiadczen w tym w szczególnosci zaprzestania ponoszenia kosztów udzialu w zajeciach edukacyjnych, 
2) zaprzestania nauki, 

Wnioskujacy o przyznanie stypendium jest zobowiazany do zglaszania zmian danych zawartych we wniosku w terminie do 14 dni od daty ich wystapienia. 

Rozdzial 4. Tryb i sposób udzielania zasilku szkolnego. 

§ 9.Na zasilki szkolne przeznacza sie 5% dotacji celowej otrzymanej przez Gmine Lniano w trybie art. 90 r ust. 3 ustawy o systemie oswiaty. § 10. Zdarzeniami losowymi uzasadniajacymi przyznane zasilku sa w szczególnosci: 
1)kradziez, 
2) pozar, 
3) powódz, 
4) choroba, 
5) inne. 

§11.1.Gminna Komisja Stypendialna przedstawia Wójtowi Gminy Lniano propozycje dotyczace formy w jakiej moze byc przyznany zasilek szkolny oraz trybu i sposobu udzielania zasilku. 
2.Do przyznania zasilku szkolnego stosuje odpowiednio § 5 i § 10 niniejszego regulaminu. 
3.Zasilek szkolny przyznaje sie oceniajac sytuacje materialna ucznia indywidualnie. 
§ 12. Stypendia szkolne oraz zasilki szkolne uczniom zakwalifikowanym przez Gminna Komisje Stypendialna przyznaje Wójt Gminy w drodze decyzji administracyjnej. 
§ 13. Zródlem Finansowania stypendiów i zasilków szkolnych sa srodki otrzymywane w ramach dotacji celowej z budzetu panstwa, okreslone na podstawie art. 90 r ustawy o systemie oswiaty. 

Rozdzial 5. Postanowienia koncowe. 

§ 14. Traca moc uchwaly: Nr XXI/185/05 Rady Gminy Lniano z dnia 22 marca 2005 r. oraz uchwala Nr VIII/60/07 Rady Gminy Lniano z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów. 

§ 15. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy. 

§ 16. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni po ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego. 


DRUKI DO POBRANIA: