GMINA LNIANO W OKRESIE LUTY – SIERPIEŃ 2016 r. ZREALIZOWAŁA ZADANIE

pn.:  „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 030408C JĘDRZEJEWO – DĄBROWA

W MIEJSCOWOŚCI OSTROWITE – ETAP II”.

ZADANIE ZOSTAŁO ZREALIZOWANE W RAMACH

„PROGRAMU ROZWOJU GMINNEJ I  POWIATOWEJ  INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

NA LATA  2016- 2019”,   

Z UDZIAŁEM DOTACJI CELOWEJ Z BUDŻETU PAŃSTWA NA DOFINANSOWANIE ZADANIA,

W ŁĄCZNEJ KWOCIE 922 727,00 ZŁ, CO STANOWI 50 % WARTOŚCI ZADANIA.